top of page
  • Obrázek autoraRedakce

Prohlášení zástupců vzdělávacích oborů hudební a výtvarná výchova z mezioborového pracovního setkáníOtevřený dopis ministru školství ze 17. října 2022

prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

Mgr. Jan Mareš, MBA

Mgr. Jaromír Beran

PaedDr. Michal Černý

Mgr. Jan Jiterský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1

Na vědomí:

Mgr. Ivo Jupa

RNDr. Kamil Ubr

Národní pedagogický institut

Senovážné náměstí 25

110 00 Praha 1


V Praze 17. října 2022

Věc: Prohlášení zástupců vzdělávacích oborů hudební a výtvarná výchova z mezioborového pracovního setkání: Hudební a výtvarná výchova v ohroženíVážení pánové, obracíme se na Vás v následující záležitosti:


Zástupci vzdělávacích oborů HV a VV jsou v souladu se závěry expertního panelu zveřejněnými v Hlavních směrech revize RVP ZV. Opakovaně však vyjadřujeme nesouhlas s netransparentními postupy NPI při přípravě konkrétní podoby revize RVP ZV. Znepokojuje nás, jakým způsobem odpovědní zástupci NPI komunikují podobu vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vymezujeme se zejména proti procesnímu postupu při vytváření koncepce této vzdělávací oblasti v rámci jednání pracovních skupin NPI. Naprosto nepřijatelné je pro nás rozhodovat zásadní otázky revize hlasováním.


Expertní panel nedoporučuje dělení nebo reorganizaci současných vzdělávacích oblastí na další obory ani přidávání dalších, nových oborů (filmové a audiovizuální, taneční a pohybové a dramatické výchovy). S tím zcela souhlasíme. Garantka vzdělávací oblasti Umění a kultura i přes stanovisko zástupců dosavadních oborů (HV a VV) však tento postup nerespektuje. Domníváme se, že NPI dostatečně nenaplňuje ani doporučení expertního týmu vhodně integrovat doplňující obory do struktury vzdělávacích oblastí, což dokládá rozdílný počet oponentů i nepoměrné zastoupení členů pracovních skupin z hlediska hlavních a doplňujících vzdělávacích oborů.


Rozšíření vzdělávací oblasti Umění a kultura na pět oborů považujeme v situaci, kdy byly malou revizí obsah a hodinová dotace oblasti redukovány na minimum, za nereálné a destabilizační. Důsledkem bude zásadní nesoulad jak s přípravou budoucích učitelů na pedagogických fakultách, tak s organizačními a kapacitními možnostmi základních škol.


Požadujeme bezodkladně upravit neproporcionální složení pracovních skupin ve prospěch hlavních oborů vzdělávací oblasti Umění a kultura tak, abychom dokázali vhodně integrovat doplňující obory do struktury vzdělávací oblasti, jak doporučuje expertní panel v Hlavních směrech revize RVP ZV. Není přijatelné, aby byl počet členů pracovních skupin hlavních oborů v součtu nižší než souhrnný počet členů doplňujících oborů.

Signatáři (viz přiložený otevřený dopis)
80 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page