top of page
bafcbdb3-0f7a-49f2-9f69-0c8a37834400.jpg

Pokyny pro autorky a autory

V časopise Kultura, umění a výchova jsou uveřejňovány pouze původní práce, které doposud nebyly publikovány a ani nepostoupily k publikování v jiném časopise, sborníku nebo monografii. Cílem časopisu je přinášet výsledky bádání, podporovat vědeckou diskusi a odborný růst vědeckých a pedagogických pracovníků, jakož i studentů doktorských studijních programů. Redakce přijímá odborné studie, diskuse, recenze i zprávy.

 

Časopis Kultura, umění a výchova je volně přístupný časopis (dle myšlenky Open Access) a vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) přístupné na http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/. Zasláním příspěvku redakci Kultura, umění a výchova souhlasíte s publikováním vašeho textu pod výše zmíněnou licencí. Redakce současně nenese odpovědnost za autorská práva uveřejněných obrázků.

V našem časopise jsou přijímány příspěvky psané v českém nebo slovenském jazyce. Prosíme autory, aby respektovali doporučený rozsah příspěvků. Rozsáhlejší příspěvky autorům zpravidla zasíláme zpět ke zkrácení, příp. úpravě. Do počtu znaků se započítávají také anotace, klíčová slova, literatura ad.

 

Doporučený rozsah příspěvků:

  • studie: max. 36 000 znaků (včetně mezer)

  • diskuse: max. 18 000 znaků (včetně mezer)

  • recenze: max. 9 000 znaků (včetně mezer)

  • zprávy: max. 3 600 znaků (včetně mezer)

 

Součástí studie je název příspěvku v českém/příp. slovenském (max. 12 slov)a anglickém jazyce, anotace v češtině/slovenštině a angličtině a klíčová slova v češtině/slovenštině a v angličtině. Klíčová slova v češtině jsou obsažena v Českém pedagogickém tezauru (www.npmk.cz/ode/21). U každého příspěvku se uvádějí kontaktní údaje: jméno a příjmení vč. všech titulů, název pracoviště (pracoviště – katedra, fakulta, univerzita, město), elektronická adresa. V celém příspěvku je použito řádkování 1,5, písmo Calibri, velikost 11 a okraje 2,5 cm na všech stranách.

Anotace (v rozsahu max. 1200 znaků včetně mezer) je stručným a jasným shrnutím obsahu studie. Seznamuje s pojednávaným problémem a hlavními závěry. V případě empirických studií anotace obsahuje také stručný popis zkoumaného souboru, použité metodologie a hlavní výzkumné nálezy.

Případné poděkování grantové agentuře apod. je umístěno v poznámce pod čarou, na kterou se odkazuje v názvu příspěvku. Případné poděkování osobám, které se podílely na vzniku rukopisu, případně přispěly ke zvýšení jeho kvality (např. anonymní recenzenti, školitelé apod.), je umístěno před seznamem literatury na konci příspěvku.

Rukopis je zakončen následujícím prohlášením: „Příspěvek ani jeho souvislejší pasáže nebyly publikovány a nebyly odevzdány k publikování v jiném časopisu, sborníku nebo monografii.“ Příspěvek je zaslán ve formátu .rtf, .doc, .docx (MS WORD). Nevyžaduje se současné zaslání tištěné verze příspěvku.

 

Strukturování (organizace) textu

Šablonu pro strukturu textu naleznou autoři v příloze (soubor s názvem Šablona). Doporučujeme autorům, aby svůj text psali přímo do tohoto souboru, který je již příslušným způsobem naformátován.

K textu článku je možné připojit obrázky, vztahující se k tématu a rozšiřující množství poskytovaných informací, více pokynů lze najít v přiloženém souboru Pokyny pro autory a autorky.

Seznam literatury

Pravidla pro psaní jsou uvedena v oddíle Bibliografie (viz níže Pokyny pro autory). V seznamu literatury se uvádějí pouze tituly, na které se v příspěvku odkazuje. Seznam literatury je umístěn na konci příspěvku. Do poznámek pod čarou, které mají ve vztahu k hlavnímu textu doplňující roli, se případné odkazy (citace) uvádějí stejnou formou jako v textu. Poznámky pod čarou tedy neslouží k odkazování, obsahují doplňující text rozvádějící hlavní téma dané pasáže.

Seznam literatury není číslován a je abecedně uspořádán podle příjmení autorů. Bibliografie (při použití harvardské formy citování) je blíže popsána v Pokynech pro autorky a autory.

Pokyny pro autorky a autory ke stažení

Šablona pro psaní článků ve Wordu

bottom of page