top of page

O časopise Kultura, umění & výchova

Profil časopisu Kultura, umění & výchova

Časopis Kultura, umění a výchova je odborným recenzovaným periodikem, vycházejícím dvakrát ročně v českém či slovenském jazyce. Jde o webzin, tedy on-line časopis, dle myšlenky Open Access veřejně přístupný na internetové adrese http://kuv.upol.cz.


Garantujícím pracovištěm časopisu je Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis vznikl v roce 2013 z iniciativy Petry Šobáňové — jež v roli vedoucí redaktorky připravila celkem 20 čísel vydaných během 10 ročníků. Od prosince roku 2022 se stala vedoucí redaktorkou periodika Jana Musilová, Petra Šobáňová působí jako předsedkyně redakční rady. 

 

Cílem časopisu je podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozličných oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál. Je určen především didaktikům expresivních oborů (výtvarné, hudební, dramatické či literární výchovy), muzejním pedagogům, teoretikům a historikům umění, pedagogům praktických uměleckých disciplín, ale i odborníkům působícím v oblasti muzeologie, vizuálních studií, mediálních studií, kulturní antropologie ad. Články mohou reflektovat nejširší kulturně antropologické či sociální souvislosti mezi výchovou a uměním či jinými hmotnými a duchovními hodnotami lidstva.

Časopis nabízí publikační příležitost nejen renomovaným autorům, ale i studentům doktorských studijních programů nebo autorům z praxe. Přijímá odborné teoretické studie, empirické studie, přehledové studie, polemické (diskusní) příspěvky, zprávy či recenze.

Původní autorské studie nabídnuté redakci procházejí bez poplatku řádným recenzním řízením, takže jsou anonymní formou recenzovány vždy dvěma nezávislými odborníky. Příspěvky typu polemika, zpráva či recenze posuzuje redakce. Zastoupení odborných statí, jejichž autoři jsou afilovaní k vydavatelskému pracovišti, nepřesahuje jednu třetinu z celkového počtu zveřejněných článků.

Časopis byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Periodikum vzniklo díky laskavé podpoře Evropského sociálního fondu v rámci projektu Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání – komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů. Reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0075

 

ISSN 2336-1824

 

Časopis Kultura, umění a výchova vydává Univerzita Palackého v Olomouci.

 

The journal is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License

Autoři za postoupení článku redakci a za zařazení do recenzního řízení nehradí žádný poplatek.

Redakční rada časopisu

Časopis Kultura, umění & výchova spravuje redakční rada složená z významných odborníků a odbornic. Rada funguje pod vedením Petry Šobáňové, vedoucí redaktorkou je Jana Musilová. Současná redakční rada byla jmenována dne 9. 12. 2022 a disponuje desetiletým mandátem.

 

Redakční rada časopisu Kultura, umění a výchova na období od roku 2023

Předsedkyně redakční rady

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Členky a členové redakční rady (abecedně)

doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D.

Mgr. Timotej Blažek, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jiří Černý, Ph.D.

MgA. Petr Falk (dříve Petr Brožka), Ph.D.

Mgr. Tomáš Drobný

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

prof. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD.

doc. Mgr. Lukáš Makky, PhD.

doc. Mgr. Jana Migašová, PhD.

PaedDr. Martina Pavlikánová, Ph.D.

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.

Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.

PhDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.

Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.

PhDr. Hana Valešová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

 

Vedoucí redaktorka

 

Mgr. Jana Musilová, Ph.D.

bottom of page