Be on the Screen (1).gif
Be on the Screen (3).png
Be on the Screen (3).png
Be on the Screen (3).png
Be on the Screen (6).png

Digitální technologie spolu s internetem zasáhly snad do všech oblastí našeho života a výrazně ovlivnily také umění a výtvarnou výchovu, stejně jako umělecký provoz a vnímání (audio)vizuálních komunikátů.

 

Digitální technologie se staly předmětem oprávněného zájmu umělců, teoretiků a výtvarných pedagogů, ať již nad nimi uvažujeme jako o nástrojích, nebo spíše jako o infrastruktuře a faktoru měnícím chování lidí a celé kulturní a společenské podhoubí. Učitelé výtvarné výchovy si v této souvislosti kladou množství naléhavých otázek.

 

Umíme technologie ve vzdělávání používat smysluplně a tvořivě? Stávají se zdrojem skutečných inovací a obohacují možnosti uměleckého vyjadřování dětí a mládeže? Dokážeme ve výtvarné výchově propojovat rozvíjení digitálních kompetencí s rozvíjením kompetencí oborových? Nestrhávají na sebe digitální technologie přílišnou pozornost a nezapomínáme, že posláním výtvarné výchovy je rozvíjet citlivost mladých lidí a jejich schopnost vyjadřovat se uměleckými prostředky, klást si podstatné otázky a komunikovat? Nevedou nás současné softwarové nástroje k povrchnosti a nezpůsobují ústup autentické tvorby dětí a mládeže? Jak vlastně jejich tvorba s využitím digitálních technologií vypadá?


Zcela praktickým problémem je rovněž hledání optimální míry využívání digitálních technologií v edukační praxi u různých cílových skupin. Co se děje s dětmi a mladými lidmi, když grafomotorické schopnosti nejsou pro tvorbu tolik podstatné jako dříve a když v tvorbě není přítomen aspekt materiality?

Jak se mění vztah mladých lidí k vizuální komunikaci – ale i k sobě a ke světu – vlivem sociálních médií? Jak jejich tvorbu ovlivňují nové možnosti prezentace? A co je ještě důležitější: učíme žáky a žákyně, že je třeba digitální technologie a naši interakci s nimi kriticky reflektovat?

Na tyto a další otázky je třeba hledat odpovědi a naše přehlídka by do této důležité oborové debaty chtěla přispět. Kromě prezentace konkrétních přístupů uplatňovaných v praxi umožní i teoretickou reflexi a dialog zúčastněných pedagogů. Podstatné je jednak do hloubky rozumět současným, stále se měnícím možnostem a jednak vnímat zájmy dětí a mládeže.

 

Organizátoři by rádi podnítili zájem pedagogů a mladých tvůrců o kreativní využití digitálních technologií a motivovali je k experimentům a sdílení zkušeností z hledání nových možností výtvarné tvorby a edukace. Experimentální pedagogická praxe i její odborné uchopení a diskuse umožní žádoucí vznik a profilaci kvalitních koncepčních přístupů a metodických postupů, stejně jako kritickou reflexi aktuálních problémů.

 

Sdílené zkušenosti nám umožní praxi zkvalitňovat a vyhnout se slepým cestám. Využívání digitálních technologií má totiž zcela nepochybně jak své výhody, tak i rizika, na něž je třeba reagovat.

 

Také v tomto případě platí, že v pozici pedagoga lze přijímat strategie, jež na různá rizika reagují a jež se současnými tendencemi poučeně pracují – tak aby digitální tvorba nevedla k produkci povrchních, snadných produktů, ale aby v edukačním kontextu zůstala prostředkem formování žákovy zkušenosti a nového poznání. Z této perspektivy se nezdá podstatné, jestli je k tvorbě využito klasických, nebo digitálních nástrojů, podstatné je, jestli výtvarný projev zůstává kreativní snahou o výpověď, již je možné reflektovat a nabízet druhým.

Připravila Petra Šobáňová

Be on the Screen (3).png