top of page
  • Obrázek autoraPetra Šobáňová

Quo vadis, české kurikulum? | Na okraj procesu revizí rámcového vzdělávacího programu pro ZV

Vstupní text nového čísla časopisu Kultura, umění a výchova připomíná podstatné události roku 2021, zejména zavedení nově upraveného kurikula pro základní vzdělávání (tzv. malé revize) a redukci obsahů a časové dotace pro výtvarnou výchovu. Autorka Petra Šobáňová připomíná nutnost vstupovat do současné debaty a procesu velkých revizí, jež vyvrcholí zavedením nového RVP ZV od školního roku 2025/2026.


Klíčová slova: kurikulum, umění a kultura, RVP ZV, revize RVP, výtvarná výchova, hudební výchova

Předešlé měsíce roku 2021 byly pro členy komunity výtvarných pedagogů – ale nejen pro ně – ve znamení velkého zklamání nad směřováním revizí národního kurikula pro základní vzdělávání. Silové zavedení informatiky a z něj vyplývající nekoncepční změny ve vzdělávacím obsahu výtvarné výchovy a dalších oborů, ale především odebrání tolik zásadní hodiny oblasti Umění a kultura (fakticky výtvarné výchově) z rámcového učebního plánu, který stanovuje rozdělení hodin mezi jednotlivé vzdělávací oblasti, vzbudilo oprávněné protesty organizací, odborníků, ale i řadových učitelů a rodičů.


Zmíněné malé revize jsou nyní zastíněny procesem revizí velkých, pachuť ale nevymizela a s tím, jak školy začínají změny zavádět, ani nevymizí. Už nyní na mnoha školách začíná být redukce prostoru pro výtvarnou výchovu realitou a zároveň panují pochyby nad tím, kdo a v jaké kvalitě se ujme výuky nové informatiky. Je šance, že by velké revize nastolenou situaci změnily? Těžko říci. Jsme ujišťováni o tom, že „žádné hodiny už vám nikdo brát nebude“, už současná redukce hodin a obsahu je ale nepřijatelná. Ve hře jsou navíc další varianty, jež by mohly prostor pro výtvarnou výchovu na základních školách dále zúžit: diskutuje se otázka volitelnosti vzdělávacích oborů nebo zrovnoprávnění dosud doplňkových oborů v rámci oblasti Umění a kultura s těmi, jež jsou nyní povinné (VV a HV). Dramatická výchova, stejně jako filmová a audiovizuální výchova a výchova taneční a pohybová jsou velmi hodnotnými obory a jejich větší zapojení do života dětí by bylo nesporným přínosem – ovšem pouze za předpokladu, že se hodinová dotace oblasti Umění a kultura adekvátně navýší. To je ale spíše utopická úvaha. Pokud by dotace posílena nebyla, došlo by k nežádoucímu souboji o pozice a důsledky nelze kvalifikovaně dohlédnout.


Pokud se jedná o velké revize, připomeňme, že byl pro jejich přípravu ustanoven expertní panel, MŠMT ve spolupráci s pedagogickými fakultami organizuje workshopy a různé typy diskusí, tematizují se rozličné varianty změn kurikula. Proces se nyní zdá otevřený a jeho garanti vyjadřují snahu dosáhnout konsensu. Podle současných plánů by mělo nové kurikulum od školního roku 2024 projít pilotáží a od září 2025 by mělo být závazné pro všechny základní školy. Jde po mnoha letech o podstatnou změnu klíčového dokumentu českého vzdělávacího systému, proto vyzýváme všechny členky a členy oborových komunit, aby tento proces nejen sledovali, ale také aby do něj aktivně vstupovali. Je to možné jak na otevřených workshopech a veřejných diskusích, tak také kontaktováním členů expertního panelu na této adrese. Jak tento poradní orgán MŠMT avizuje, všemi podněty veřejnosti se bude zabývat na svých zasedáních.


Při této příležitosti jsme se rozhodli publikovat nesouhlasné vyjádření České sekce INSEA ke změnám provedeným v rámci tzv. malé revize a připomenout tak hlavní argumenty, jež by neměly zapadnout ani při provádění velkých revizí. Redakce časopisu Kultura, umění a výchova, stejně jako naše domovské pracoviště katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se k prohlášení připojuje. Upozorňujeme také na zvláštní stránku na webovém portále INSEA, jež shromažďuje protestní vyjádření a argumentaci různých oborových subjektů.


Debaty se chceme aktivně účastnit nikoliv proto, abychom bránili změnám ve vzdělávání, nýbrž proto, aby byly zavedené změny promyšlené, aby zachovaly komplexnost a pestrost základního vzdělávání a aby přinesly skutečné zlepšení.

Autorka:

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

KVV PdF Univerzity Palackého v Olomouci

E-mail: petra.sobanova@upol.cz


The paper is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License.

143 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page