top of page
  • Obrázek autoraPetra Šobáňová

Kulturní kompetence v Hlavních směrech revize Rámcového vzdělávacího programu pro ZV

Kulturní kompetence v Hlavních směrech revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání


Článek nabízí stručné ohlédnutí za aktuálním děním souvisejícím s revizemi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jež probíhají v roce 2022. Na jiném místě aktuálního čísla je jako dokument zveřejněn rovněž soubor připomínek, jež byly autorkou připraveny jako příspěvek do procesu připomínkování pracovní verze Hlavních směrů revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tyto připomínky byly diskutovány členkami a členy výboru České sekce INSEA, doplněny a zaslány členům expertního panelu MŠMT. Jsou tedy oficiálním stanoviskem a dokumentem České sekce INSEA. Připomínky stejného znění pak do procesu veřejného připomínkování zaslala rovněž katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci a další významné oborové subjekty. Hlavní připomínky se týkaly požadavku na zavedení kulturní kompetence do souboru klíčových kompetencí a posílení role subjektů neformálního vzdělávání, zejména muzeí, galerií a dalších kulturních a paměťových institucí. Po vypořádání připomínek byla expertním panelem zveřejněna konečná verze Hlavních směrů, do nichž byla kulturní kompetence zapracována.


Klíčová slova: kurikulum, revize kurikula, revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, kulturní kompetence, role kulturních a paměťových institucí, umění a kultura v základním vzdělávání


Foto autorky článku Jakub Čermák, 2022Během roku 2022 pokračoval proces revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ten ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahájilo již v roce 2021 (psali jsme zde, Šobáňová, 2021) a v roce 2022 v něm pokračuje. Připomeňme, že velké revize začaly v situaci, kdy oborová komunita teprve vstřebávala šok z tzv. malých revizí, kdy došlo bez jakékoliv komunikace k zavedení informatiky na úkor některých vzdělávacích oblastí včetně oblasti Umění a kultura. Během malých revizí se zavedly nekoncepční změny ve vzdělávacím obsahu výtvarné výchovy a dalších oborů, a především došlo k odebrání tolik zásadní hodiny oblasti Umění a kultura (fakticky výtvarné výchově) z rámcového učebního plánu, jenž stanovuje rozdělení hodin mezi jednotlivé vzdělávací oblasti. To právem vzbudilo protesty mnoha organizací, odborníků, ale i řadových učitelů a rodičů. Nelze opomenout, že změny dané malou revizí se právě implementují na školách a z pedagogického terénu již přichází řada svědectví o omezování prostoru pro výtvarnou výchovu – a zároveň o bezradnosti při zavádění informatiky, pro jejíž velkorysou realizaci v duchu revize chybějí kvalifikovaní učitelé.


Na začátku „velkých“ revizí došlo k ustavení expertního panelu, který se stal pro MŠMT hlavním poradním orgánem v procesu, který byl tentokrát pojat jako otevřený a který usiluje o konsenzus. Členové expertního panelu uspořádali cyklus veřejných pracovních workshopů na pedagogických fakultách a účastnili se mnoha debat s různými subjekty. Proběhlo mnoho intenzivních pracovních jednání. Na jaře roku 2022 pak byly panelisty připraveny a zveřejněny k připomínkování hlavní směry budoucího RVP ZV a následně byly jeho teze diskutovány v širokém plénu aktérů vzdělávacího sektoru.


Připomínky České sekce INSEA


Česká sekce INSEA – jako významný oborový subjekt zastupující oborovou komunitu – připravila sama za sebe (ale také ve spolupráci s uskupením pedagogických organizací KOMPAS) připomínky, jež expertnímu panelu následně poskytla. Připomínky České sekce INSEA dále sdílely další organizace nebo subjekty, a expertní panel je tak dostal z více stran.


Připomínky České sekce INSEA, jež připravila autorka článku ve spolupráci s členkami a členy výboru České sekce INSEA, upozorňovaly zejména na to, že v navržených klíčových kompetencích chybí kulturní kompetence a že v hlavních směrech je zcela nedostatečně zpracována oblast propojování formálního a neformálního vzdělávání a že chybí akcent na využívání kulturních a paměťových institucí při naplňování edukačních cílů školy.


Kulturní kompetence se stala součástí souboru klíčových kompetencí


Připomínek různých organizací bylo velké množství a týkaly se rozličných aspektů, např. nejasného vymezení pojmů gramotnost a kompetence, rizika rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející, vágního vymezení průřezových témat, rizik plynoucích ze zavedení uzlových bodů (zazněla varování před zbytečným testováním žáků v 5. a 7. ročníku) nebo požadavku na zrušení druhého jazyka jako povinného pro všechny žáky. (Za všechny jmenujme připomínky oborových didaktiků a didaktiček Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, viz Dofková, 2022)


Jak expertní panel uvedl, připomínky byly diskutovány a vypořádány, některé byly vzaty v potaz a panel poté zveřejnil definitivní verzi Hlavních směrů a publikoval jejich stručný výtah (Kolektiv autorů, 2022b).


Naší komunitou ostře sledované zavedení kulturní kompetence se nakonec stalo skutečností, a podařilo se tak prosadit rozšíření stávajících kompetencí do této podoby:


Názvy klíčových kompetencí a jejich specifikace


Kompetence k učení

(Včetně rozhodování a převzetí odpovědnosti za vlastní učení.)

Kompetence k řešení problémů

(Budou explicitně obsahovat kognitivní soft skills, např. kritické myšlení.)

Kompetence komunikační

(Navazují na čtenářskou gramotnost, ale jsou širším pojmem.)

Kompetence sociální a personální

(Budou explicitně rozšířeny o principy wellbeingu.)

Kompetence občanské

(Budou explicitně rozšířeny o vzdělávání pro udržitelný rozvoj.)

Kompetence pracovní

(Včetně zaměření na podnikavost.)

Kompetence digitální

(Budou explicitně obsahovat schopnost bránit se dezinformacím a manipulacím.)

Kompetence kulturní

(Bude se jednat o nadoborové kompetence, budou obsahovat např. tvořivost.)Jak je v dokumentu zmíněno, kromě kompetencí se bude v RVP ZV užívat též pojem gramotnost. Autoři připomínají (a diskutováno to bylo také během pracovních workshopů expertního panelu na pedagogických fakultách), že dané pojmy mohou být chápány různě a že už v aktuálním znění kurikula je tento koncept obsažen, aniž by byl jednoznačně pojmenován.


V revidovaném RVP ZV budou nově gramotnosti definovány na dvou úrovních:


1) Základní gramotnosti (prolínající všemi oblastmi a obory)

Čtenářská (včetně pisatelské) a matematická


2) Oblastní/oborové gramotnosti

Budou stanoveny odborníky na jednotlivé vzdělávací oblasti, případně obory, při práci na RVP. (Kol. autorů, 2022b, s. 5 a 6)

Problematické tendence týkající se vzdělávací oblasti Umění a kultura


Dokument Hlavní směry revize RVP, který lze najít zde, obsahuje zadání, vizi a hodnoty, jimiž se nyní při své práci řídí tvůrci nového kurikula, tedy Národní pedagogický institut ČR, učitelé z praxe, didaktici z pedagogických fakult a různí experti z nestátních organizací, již se účastní práce skupin. Úvodní on-line setkání pracovních skupin pro vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání proběhla 21. a 22. září 2022, nyní probíhají další činnosti.


Vedení a koordinace skupiny zodpovědné za vzdělávací oblast Umění a kultura, kam vedle výtvarné výchovy náleží též hudební výchova – a kam byly plnou měrou přizvány také dosavadní doplňkové obory – vzbudilo v předešlých týdnech negativní ohlas komunity výtvarných a hudebních pedagogů. Důvodem je obava z tendence zrovnoprávnit všechny vzdělávací obory, což by – při snížené časové dotaci, k níž došlo během tzv. malé revize a již se MŠMT nechystá navrátit do původního stavu – vedlo k faktickému zrušení dosavadní praxe, kdy jsou výtvarná a hudební výchova povinnou součástí základního vzdělávání.


Byť je představa zapojení dalších uměleckých oborů lákavá, v současné situaci, kdy je už tak nízkou časovou dotací ohrožena kvalita výuky výtvarné výchovy, by šlo o nezodpovědný krok, jehož vyústěním by nutně byla volitelnost oborů a možná i faktický zánik našeho oboru na některých školách. Proti těmto tendencím, jež jdou zcela mimo zadání expertního panelu a nezdají se být promyšleny, se naše komunita ozvala naposledy 17. října 2022.


Aktivitou kolegů a kolegyň z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se uskutečnilo oborové setkání aktérů hudební a výtvarné výchovy, z nějž vzešla protestní nóta zaslaná ministru školství, mládeže a tělovýchovy a dalším zodpovědným osobám. Dokument zveřejňujeme níže. (Prohlášení, 2022)


Co bude následovat, není zcela jasné, odpověď na protest dosud nebyla zaslána. Práce skupin by však měla skončit v řádu týdnů, poté pod gescí Národního pedagogického institutu vznikne nový RVP ZV (2022–2023). V několika následujících letech bude následovat příprava implementace a modelového ŠVP (2024) a konečně samotný proces zavedení nového kurikula do škol doprovázený jejich metodickou podporou (od září 2024). Situaci bude redakce časopisu Kultura, umění & výchova dále sledovat a brzy vám opět přinese nové informace.Literatura


Šobáňová, Petra. Quo vadis, české kurikulum? | Na okraj procesu revizí rámcového vzdělávacího programu pro ZV. Kultura, umění a výchova, 9(1) [cit. 2022-11-25]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz


Kolektiv autorů. 2022a. Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Verze pro připomínkování. 91 s. Dostupné z: https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/hlavni-smery-revize-rvp-zv.pdf


Kolektiv autorů. 2022b. Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Stručný výtah. 11 s. Dostupné z: https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/549-hlavni-smery-revize-rvp-zv.pdf


Dofková, Radka. 2022. Připomínky k Hlavním směrům revize RVP ZV – vyjádření PdF UP. Učitel21. Dostupné z: https://www.ucitel21.cz/post/p%C5%99ipom%C3%ADnky-k-hlavn%C3%ADm-sm%C4%9Br%C5%AFm-revize-rvp-zv-vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-pdf-up


Prohlášení zástupců vzdělávacích oborů hudební a výtvarná výchova z mezioborového pracovního setkání Hudební a výtvarná výchova v ohrožení, 2022, Dostupné z: www.insea.czAutorka:

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

KVV PdF Univerzity Palackého v Olomouci

E-mail: petra.sobanova@upol.cz


The paper is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License.Jak citovat tento článek:

Šobáňová, Petra. 2022. Kulturní kompetence v Hlavních směrech revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Kultura, umění a výchova, 10(1) [cit. 2022-11-25]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.czSouvisející dokumenty:
Prohlášení zástupců vzdělávacích oborů hudební a výtvarná výchova z mezioborového pracovního setkání Hudební a výtvarná výchova v ohrožení:

Comments


bottom of page