Dialog s uměním a o umění
Magdalena A. Turzová
Editorial

Dialog s uměním a o umění

Editorial naší spolupracovnice Magdaleny A. Turzové shrnuje obsah nového čísla a upozorňuje na téma komunikace, kterého se dotýká většina autorů podzimního čísla - ať už se jedná o komunikaci v rámci uměleckého provozu a vzdělávání, interdisciplinární spolupráci nebo o komunikaci prostřednictvím umění.
Recepce obrazové statistiky v meziválečném Československu
Lenka Janská
Přehledová studie

Recepce obrazové statistiky v meziválečném Československu

Příspěvek pojednává o moderní metodě vizuální komunikace, jejímž ideovým tvůrcem byl Otto Neurath. Obrazová statistika pracuje s jednoduchým a názorným symbolem jako schematickým obrazem. Jedním z významných propagátorů integrace obrazové statistiky do výtvarné výchovy byl zastánce užitkového kreslení Vladimír Konvička, jenž chápal vizuální gramotnost v její komplexnosti a přizpůsoboval tak výtvarnou výchovu praktickým potřebám moderní doby.
Zprostředkování tvorby Karla Malicha dětem mladšího školního věku s uplatněním mezioborových přesahů – výtvarného, hudebního a dramatického
Radka Růžičková
Zprostředkování tvorby Karla Malicha dětem mladšího školního věku s uplatněním mezioborových přesahů – výtvarného, hudebního a dramatického
Dana Novotná
Metodická studie

Zprostředkování tvorby Karla Malicha dětem mladšího školního věku s uplatněním mezioborových přesahů – výtvarného, hudebního a dramatického

Příspěvek se zabývá reflexí realizace galerijní animace v rámci výstavy Karla Malicha v Jízdárně Pražského hradu. Galerijní animaci připravili a realizovali studenti Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem oboru učitelství pro 1. stupeň základních škol. Smyslem této akce bylo přiblížit tvorbu Karla Malicha dětem mladšího školního věku prostřednictvím výtvarných, hudebních a dramatických činností. Jde nám hlavně o to, aby současní studenti pedagogické fakulty primárního vzdělávání považovali tuto formu zprostředkování umění dětem za přirozenou součást kurikula edukačního procesu uměnovědných předmětů.
Inspirace při výuce varhanní improvizace na základní umělecké škole
Petr Sobotka
Teoretická studie

Inspirace při výuce varhanní improvizace na základní umělecké škole

Varhanní improvizace byla v dřívějších dobách neodmyslitelnou součástí varhanní hry, na kterou byl kladen často i větší důraz než na interpretaci. V současné době u nás neexistuje na úrovni ZUŠ žádný metodický postup pro tento obor, což má za následek jeho nedostatečné rozvíjení. Pro vlastní improvizaci, která čerpá poznatky z řady disciplín, a to především hudební teorie, psychologie a didaktiky, je důležitá také motivace a inspirace vycházející z mimohudebních předloh napříč všemi uměleckými obory. Článek má za cíl poukázat na souvislosti mezi hudebním projevem a ostatními uměleckými obory jako na inspirační prvek vyjádřený v určitém okamžiku žákem disponujícím momentálně dosaženými improvizačními schopnostmi. Tento interdisciplinární průnik je možno pojímat jako návrh na mezioborovou spolupráci na ZUŠ, což vede k rozšíření obzorů a estetického vnímání žáků.
Toto je … jako když … kost (Pedagogická komunikace s dětským návštěvníkem jako algoritmus efektivní muzejní edukace)
Kateřina Tomešková
Empirická studie

Toto je … jako když … kost (Pedagogická komunikace s dětským návštěvníkem jako algoritmus efektivní muzejní edukace)

Téma článku náleží do oblasti muzejní pedagogiky a primárně se zabývá ilustrací expertní snahy muzejního pedagoga o nalezení vhodného způsobu dialogu s dětským návštěvníkem. Autorka je přesvědčena o pozitivním vlivu muzea na výchovu současné mladé generace. Účelnost pedagogické komunikace a sociální interakce v prostředí muzejní instituce a úroveň jejích případných vlivů na kvalitu muzejní edukace se pokouší zkoumat v rámci výzkumného šetření. Celá řada konkrétních pozorování, jejichž obsahy budou dále popisovány a analyzovány jako edukační situace, vzešly z procesu učení v jednom z programů Muzea Komenského v Přerově ke stálé expozici Archeologie Přerovska. Článek přináší svědectví o řadě těchto dílčích situací, které díky účelně zvoleným vzdělávacím formám a metodám umocnily zážitek ze setkání s muzeálií a daly vzniknout nové znalosti, díky níž mohli účastníci programu z řad školních dětí a mládeže verifikovat své představy o prehistorickém světě.
Výukové cíle edukačního programu v muzeu očima učitelů základních škol
Petra Horská
Empirická studie

Výukové cíle edukačního programu v muzeu očima učitelů základních škol

Předkládaný text prezentuje metodologii a dílčí výstupy kvalitativního výzkumného šetření s názvem Edukační programy v muzeu očima učitelů základních škol. Hlavním cílem tohoto disertačního projektu je prozkoumat a popsat, jak učitelé základních škol nahlížejí edukační programy v muzeu z hlediska jednotlivých komponent muzejní edukace. Prostřednictvím deskripce analýzy a interpretace hlavní výzkumné kategorie výukové cíle a jejích kódů se v textu pokusíme přinést odpověď na jednu ze specifických výzkumných otázek: Jaký je pohled učitelů na výukové cíle edukačních programů v muzeu? Hlavní výzkumnou metodou pro sběr dat se staly hloubkové rozhovory vedené s učiteli vyučujícími dějepis či vlastivědu a majícími zkušenosti s návštěvou edukačního programu v muzeu se svými žáky.
Umění pro život – kriticky myslet o umění
Veronika Jurečková
Teoretická studie

Umění pro život – kriticky myslet o umění

V článku předkládáme dva učební modely používané v edukační praxi při interpretaci uměleckých děl. Oba přitom směřují k odlišným vzdělávacím cílům. Model, který zde nazýváme uměleckohistorický, vede studenty k porozumění kulturnímu a historickému kontextu díla. Druhý edukační model, vedený postupy kritického myšlení, resp. kritické vizuální analýzy, jemuž se věnujeme hlouběji, směřuje k hledání osobního a sociálního významu díla a umožňuje mnohovrstevnatý, ale nejednoznačný výklad.
Klasická a nová média ve vizuální a umělecké výchově na technických školách
Anna Ronovská
Odborná studie

Klasická a nová média ve vizuální a umělecké výchově na technických školách

Vizuální a umělecká výchova v současné mediálně saturované společnosti. Problematika uměleckého vzdělávání a jeho metod v situaci dynamického rozvoje informačních technologií a nových médií. Možnosti umělecké edukace v prostředí technicky zaměřených vysokých škol, na pracovištích a katedrách se zaměřením na vizuální komunikaci, design a počítačovou grafiku. Nástin možností využití a propojení klasických a nových médií v atmosféře současného trendu „antropocentrismu“ v informačních technologiích.
Specifika výtvarného vzdělávání adolescentů v oboru grafický design ve středních školách
Lenka Kašpárková
Empirická studie

Specifika výtvarného vzdělávání adolescentů v oboru grafický design ve středních školách

Příspěvek se zabývá specifiky sekundárního odborného výtvarného vzdělávání, které obvykle probíhá v období adolescence. Charakterizuje toto vývojové období a mapuje zvláštnosti výtvarné edukace a výtvarného projevu dospívajících. Zaměřuje se na to, jak se výtvarná edukace i výtvarný projev adolescentů liší od předcházejících vývojových období. Všímá si také rozdílů ve výtvarném projevu adolescentů, kteří se rozhodli zabývat se výtvarným uměním profesionálně, a těch, kteří se tvorbě věnují ve volném čase. Prostor je věnován rovněž srovnání volného výtvarného projevu studentů a výtvarných prací vznikajících racionálním způsobem pod vedením pedagoga.
Kniha jako cesta k opakovanému setkání s uměleckým dílem – zprostředkování umění skrze klasické médium
Lucie Štůlová Vobořilová
Metodická studie

Kniha jako cesta k opakovanému setkání s uměleckým dílem – zprostředkování umění skrze klasické médium

Článek představuje přemýšlení a postupy současných galerijních pedagogů snažících se podpořit dospělé i děti v nalezení cesty k umění. Ukazuje, že se i kniha může stát prostředkem komunikace s návštěvníkem muzea umění. Je představen proces vzniku a výsledná podoba knihy František Frank Frantík Francois Kupka, jejímž cílem je nabídnout čtenáři-divákovi zážitek intenzivního a opakovaného setkávání s dílem průkopníka abstraktního umění Františka Kupky podobný zážitku ze setkání s originály autorových obrazů. Jde o publikaci, která ve shodě se současnými teoriemi vzdělávání a výchovy uměním vytváří příležitost pro interpretaci vybraných děl Františka Kupky samotným čtenářem-divákem, při které svou roli hrají nejen informace obsažené v knize samotné, ale také osobní prožitky, zkušenosti a znalosti čtenáře-diváka.
Veřejnosti naproti: Sahat a přetvářet dovoleno
Oldřich Bystřický
Metodická studie

Veřejnosti naproti: Sahat a přetvářet dovoleno

Článek představí koncept prostorů interaktivních studií jako součásti výstav moderního a současného umění v Národní galerii v Praze. Na několika příkladech z praxe posledních let ukáže prostředky a témata, kterými je posilováno sdělení výstavy a osobní vazba návštěvníka s uměleckými díly a které vedou dětského i dospělého návštěvníka k vlastní tvorbě, experimentu, reflexi či odhalování mezioborových souvislostí šířeji a strukturovaněji, než je v tradičních výstavách umění obvyklé. Naznačí novou roli kurátora pro vzdělávání, který tvorbou interaktivní části výstavy překročí obvyklou nemožnost fyzického kontaktu s muzealizovanými uměleckými díly a směřuje tak k hlubšímu zážitku i porozumění. Zaměří se zároveň na soudržnost, smysluplnost a opodstatněnost takového konceptu v rámci existujícího muzeálního a galerijního rámce. Text zároveň ukáže metodické postupy, které se uplatňují při vytváření studií k odlišným typům výstav (monografická, tematická, výstava současného umění apod.) a nastíní kritické momenty, které překračují práci kurátora pro vzdělávání a vedou ke kritické reflexi srozumitelnosti média výstavy jako takového.
Ohlédnutí za celostátním setkáním členů Asociace výtvarných pedagogů
Václava Zamazalová
Zpráva

Ohlédnutí za celostátním setkáním členů Asociace výtvarných pedagogů

Článek je stručnou zprávou o celostátní vzdělávací akci Asociace výtvarných pedagogů, která se uskutečnila ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2014 v Hradci Králové. Toto profesní sdružení výtvarných pedagogů základních, středních, odborných a jiných škol z celé republiky, jehož posláním je výměna zkušeností, zprostředkování odborných informací, metodických přístupů a koncepcí výuky mezi učiteli výtvarné výchovy, příští rok oslaví 25 let od svého vzniku.

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824