Od dechu až po experiment, který je servírován opatrně
Petra Šobáňová
Editorial

Od dechu až po experiment, který je servírován opatrně

Vstupní text čísla z pera vedoucí redaktorky časopisu Kultura, umění a výchova zahajuje sedmý ročník našeho periodika. Aktuální číslo nabízí odborné studie Kateřiny Dytrtové a Jana Slavíka, Markéty Pastorové a Silvie Novotné. V čísle jsou rovněž kriticky hodnoceny celkem tři zajímavé oborové publikace, zprávy pak připomínají probíhající projekty a uskutečněné odborné konference.
“Fousatý trojúhelník“ a problém analýzy úloh v expresivních vzdělávacích oborech
Kateřina Dytrtová
“Fousatý trojúhelník“ a problém analýzy úloh v expresivních vzdělávacích oborech
Jan Slavík
Teoretická studie

“Fousatý trojúhelník“ a problém analýzy úloh v expresivních vzdělávacích oborech

Klíčovým problémem zkoumaným v expresivních vzdělávacích oborech (výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova ad.) jsou procesy symbolizace, tj. vyjadřování a sdílení určitého obsahu prostřednictvím věcné podoby autorem vytvořeného díla. Text na základě kritické analýzy Ogdenova a Richardsova trojúhelníku reference s oporou o Goodmanovu teorii symbolizace, Fauconnierovu a Turnerovu teorii konceptové integrace a teorii zážitkových komponent v artefiletice navrhuje novou metodiku analýzy expresivních tvořivých úloh ve výuce v korespondenci s uměleckými díly. Navržená metodika konceptové analýzy a s ní spojené teoretické konstrukty jsou aplikovány na dvě soudobá umělecká díla, výtvarné (Zeithamml) a hudební (Rataj), která jsou založená na shodném tematickém konceptu „dech“. S oporou o tyto příklady text osvětluje postup konceptové analýzy a rozebírá způsoby utváření a interpretování metafor, které jsou jádrem jak umělecké, tak žákovské tvorby.
Umělecké obory v kontextu témat všeobecného vzdělávání
Markéta Pastorová
Přehledová studie

Umělecké obory v kontextu témat všeobecného vzdělávání

Předkládaný text si neklade za cíl zevrubně postihnout a analyzovat témata a dokumenty naznačující změny celospolečenské povahy, ani nabízet řešení. Jeho cílem je poskytnout výběr aktuálních podnětů, které se v různé míře intenzity diskutují na úrovni českého vzdělávacího systému i na úrovni evropské a budou se promítat do tvorby a implementace nových kurikulárních dokumentů. Vybraná témata – standardizace vzdělávacího obsahu, nástroje hodnocení, gramotnosti, klíčové kompetence – mohou významně ovlivňovat diskuzi nad směřováním výtvarného oboru jako celku i nad jeho specifiky, a to v rovině zamýšleného i realizovaného kurikula. V závěru se pak odkazuje na výběr strategických dokumentů, které mohou oborovou diskuzi obohatit o další rozměr. Stěžejním cílem je vybídnout výtvarný obor k tomu, aby současný širší edukační kontext vzal ve svém vlastním zájmu i v zájmu mezioborové diskuze v potaz a začal se jím zřetelněji zabývat.
Výuka keramiky na Univerzitě Palackého v Olomouci v minulosti a dnes (přehledová studie)
Silvie Novotná
Historická studie

Výuka keramiky na Univerzitě Palackého v Olomouci v minulosti a dnes (přehledová studie)

Výuka keramiky na Univerzitě Palackého v Olomouci se stala neoddělitelnou součástí vzdělávání budoucích výtvarných pedagogů. Předkládaný text se zabývá historií výuky keramiky v rámci výtvarně-pedagogického vysokoškolského vzdělávání v Olomouci v kontextu vybraných dějinných událostí probíhajících v období od obnovení univerzitního vzdělávání v Olomouci roku 1946 po současnost. K danému tématu studie předkládá dosavadní zjištění získaná probíhajícím výzkumem.
Experiment servírovaný opatrně
Filip Jakš
Recenze

Experiment servírovaný opatrně

Článek je odbornou recenzí retrospektivy stále aktivního umělce Gerharda Rühma. Výstava se konala ve Vídni v Bank Austria Kunstforu do ledna 2018. Gerhard Rühm je skladatelem, vizuálním umělcem, autorem koláží, vizuální poezie či poezie hlasité (lautgedicht) a jeho dílo se vyznačuje inspirací v brakové kultuře, velkou mírou nadsázky a celoživotními pokusy o propojení, přehodnocení a „zamotání“ divákových vjemů. Tyto tendence se začaly realizovat texty, písněmi a scénkami na Literárních kabaretech Vídeňské skupiny (Wiener Gruppe), již Gerhard Rühm spoluzakládal. V šedesátých letech se autor zapojil do tzv. „mezinárodního hnutí“ spjatého s konkrétním uměním a kontakty měl i s umělci hnutí Fluxus. Stal se rovněž autorem několika avantgardních divadelních her a v Hamburku byl do roku 1984 profesorem na Vysoké škole výtvarných umění.
Památková edukace v historických zahradách a parcích: Příklady dobré praxe
Michaela Letá
Recenze

Památková edukace v historických zahradách a parcích: Příklady dobré praxe

Článek je recenzí metodické publikace HAVLŮJOVÁ Hana & HUDEC, Petr, eds. Památková edukace v historických zahradách a parcích: příklady dobré praxe. 1. vydání. Praha: Národní památkový ústav, 2018. 283 stran. Odborné a metodické publikace; svazek 97. ISBN 978-80-7480-125-9.
Vhled do výsledků prvního běhu pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“
Kateřina Tomešková
Zpráva

Vhled do výsledků prvního běhu pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Článek je zprávou o průběžných výsledcích prvního běhu pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“. Jedná se o projekt podpořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem na podpora realizací vzdělávacích exkurzí žáků základních škol do paměťových institucí a ověření účinnosti spolupráce škol a muzeí, galerií a památkových objektů. Ve školním roce 2017/2018 se v jeho rámci uskutečnilo 1 163 vzdělávacích exkurzí do deseti muzeí a památníků (sídlících ve 40 objektech); ověřování se zúčastnilo 72 základních škol ze všech 14 krajů ČR.
Mezinárodní konferencí Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání byly zahájeny národní oslavy výročí Jana Amose Komenského
(NPMK) Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Zpráva

Mezinárodní konferencí Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání byly zahájeny národní oslavy výročí Jana Amose Komenského

Článek je zprávou o mezinárodní konferenci Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání, jež se uskutečnila ve dnech 16. a 17. května 2019 v Praze za účasti významných hostů. Tato dvoudenní konference zahájila národní oslavy významných výročí spojených s osobností Jana Amose Komenského, jež si budeme připomínat v letech 2020–2022. Konferenci organizovalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) ve spolupráci s Českou sekcí INSEA, Národním muzeem a Národním památkovým ústavem. Akce vyvolala mimořádný ohlas odborné veřejnosti a byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Senátem Parlamentu ČR. Během konferenčního jednání byla zahájena výstava Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků a sedmi odborníkům z České republiky a Polska byly uděleny medaile J. A. Komenského.
Teoretická podstata muzeologie | Recenze publikace Jana Doláka
Petra Šobáňová
Recenze

Teoretická podstata muzeologie | Recenze publikace Jana Doláka

Článek je recenzí publikace DOLÁK, Jan. Teoretická podstata muzeologie. 1. vydání. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019. 176 stran. ISBN 978-80-87896-67-9. Autor publikace Jan Dolák patří ke zkušeným autorům odborných prací pohybujících se v oblasti muzeologie a na inspirativním pomezí mezi teorií muzejního fenoménu a jeho praxí, mezi filosofií a ryze praktickými otázkami muzejní kultury. V aktuální publikaci se autor plně soustředí na důležité téma teorie muzejního fenoménu. Kromě klíčové oblasti prezentace se věnuje vývoji muzeologického myšlení a jeho současným podobám ovlivněným postmoderní filosofií a současným diskurzem oborů spadajících do širokého rámce kulturně historického dědictví a jeho interpretace.
Výtvarně interaktivní publikace „Exprese, vztahy a procesy“
Kateřina Dytrtová
Zpráva

Výtvarně interaktivní publikace „Exprese, vztahy a procesy“

Odborná kniha „Exprese, vztahy a procesy“ autorů Dytrtové, Raudenského je, jak název napovídá, tematicky zaměřená k problematice pojmu exprese v širším poli expresivity a to jak po stránce teoretické, tak praktické. Textová (K. Dytrtová) a výtvarná (M. Raudenský) část tvoří rovnocennou dvojici. Dynamičnost pojmu exprese je domyšlena k interaktivnímu zásahu čtenáře. Publikace tak navazuje na předchozí knihu autorské dvojice Ko-text a spojuje teoretickou, výtvarnou a interaktivní oblast.

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824