Obsahy a jejich prezentace
Petra Šobáňová
Editorial

Obsahy a jejich prezentace

Editorial vedoucí redaktorky Petry Šobáňové přináší informace o aktuálním dění v časopise Kultura, umění a výchova a představuje obsah nového čísla, v němž je možné najít příspěvky z teorie výtvarného umění a hudby, z teorie prezentace, dále didaktické studie, analýzy uměleckých projektů, návraty do historie výtvarné výchovy a samozřejmě také recenze a zprávy. Spojuje je zájem o obsahy výtvarných a hudebních děl, jejich prezentaci a percepci.
Obrazová sbírka – „svět obrazů“ a „svět jazyka“ Analýza projektu „Obrazová sbírka“ Taryn Simon v Rudolfinu
Kateřina Dytrtová
Odborná studie

Obrazová sbírka – „svět obrazů“ a „svět jazyka“ Analýza projektu „Obrazová sbírka“ Taryn Simon v Rudolfinu

Projekt Taryn Simon v Rudolfinu (2016) s názvem „Obrazová sbírka“ exponoval problém rozdílu slovo – obraz. Text si všímá rozdílu mezi odlišností způsobů slov a obrazů, jak tvoří své verze světa. Tématy, která z projektu vyplývají, jsou náhody a třídění, archiv a organizace a zdánlivá neutrálnost každého systému. Úvaha vysvětluje, že slova nejsou transformátem skutečnosti, nejsou vzorkem toho, o čem se mluví, jsou arbitrární, zatímco obrazy jsou ikóny, tedy pod nějakým úhlem stylu či způsobu transformují svět. Používá pro osvětlení opozita extenzionální a intenzionální funkce. Otevírá se tak širší oborové téma, které někdy ztěžuje edukaci oboru, totiž jaké jsou sémiotické kanály, jak se vzájemně liší, že svět je mimo ně nepřístupný a objekty jsou rovnou neseny médii.
Estetický kognitivismus
Barbora Řebíková
Teoretická studie

Estetický kognitivismus

Text představuje teoretický směr vycházející z předpokladu, že umění je hodnotné coby zdroj poznání, jež bývá označován jako estetický kognitivismus. Nejčastěji se toto označení používá pro teorie anglo-amerických autorů druhé poloviny 20. století. V textu je ukázána spletitá diskuse týkající se druhů poznání, jež můžeme z umění získat a způsobů, jimiž ho umění může poskytovat. O shrnutí velkého množství témat, která estetický kognitivismus nabízí, se pokusil Berys Gaut. Jeho text „Art and Knowledge“ poskytuje přehledné shrnutí základních myšlenkových pozic zkoumaného přístupu k umění a také jeho nedostatků, na něž upozorňují teoretici, jež kognitivní funkci umění zcela či zčásti popírají. Text Beryse Gauta je představen a využit jako logická osa přehledu současných teorií. Autor se v textu snaží o vyčerpávající výčet témat a argumentů na obou názorových stranách a dopouští se proto velkého zjednodušování a schematičnosti. Uvedený text je proto nejen představen, ale také kriticky rozveden a doplněn.
Přístupy k prezentaci uměleckého díla a tvorbě expozic nejen muzea umění
Dagmar Myšáková
Přehledová studie

Přístupy k prezentaci uměleckého díla a tvorbě expozic nejen muzea umění

Tématem textu jsou přístupy uplatňované při tvorbě stálých expozic a krátkodobých výstav v České republice. V první části se skrze odkazy k odborné literatuře zabýváme jednotlivými přístupy rozdělenými dle odlišných kritérií, kdy rozlišujeme mezi expozicemi orientovanými na návštěvníka a na sbírkový předmět a sledujeme míru komunikativnosti a sdělnosti. Na tuto část navazuje text věnovaný specifickému typu muzejního exponátu – uměleckému dílu. Zamýšlíme se nad jednotlivými přístupy k prezentaci výtvarného díla, jak se tato prezentace v průběhu historie vyvíjela, čím je v současné době ovlivněna a jak a zda je možné ji proměnit.
Hudba jako archetypický symbol
David Kozel
Teoretická studie

Hudba jako archetypický symbol

Stať se zabývá významem pojmů symbol a archetyp v analytické psychologii Carla Gustava Junga a nastiňuje jejich aplikace v oblasti muzikologie a hudební estetiky. Hudba je interpretována jako psychický obraz kolektivního nevědomí. Archetypický obsah v hudbě je možné zpřístupnit zaujetím symbolického postoje k hudební struktuře a amplifikací jejího kulturního významu. Zohlednění symbolického významu hudby při interpretaci a kreativním procesu umění umožňuje rozvinutí bohatosti významu a imaginativních schopností interpreta.
Oborová didaktika profesionálního hudebního vzdělávání
Bojana Kljunič
Odborná studie

Oborová didaktika profesionálního hudebního vzdělávání

Studie si klade za cíl poukázat na důležitost utvoření oborové didaktiky pro oblast profesionálního hudebního vzdělávání jako nezbytného kroku další profesionalizace přípravy budoucích učitelů hudby, kteří budou působit v této linii vzdělávání na základním a středním stupni. Metodologicky vycházíme z tzv. modelování současného systému tohoto typu vzdělání, na jehož základě jsme identifikovali dvě zřetelně oddělené linie hudebně vzdělávacího systému v ČR. Takto vytvořený model umožnil popsat hlavní rozdíly v didaktickém pojímání oboru hudební výchova a oboru profesionálního hudebního vzdělávání, na který se ve studii dále zaměřujeme. V textu je navrženo, jak by měla probíhat transformace obsahu oboru hudba, v závěru je představen návrh řešení pro konstituování didaktiky profesionálního hudebního vzdělávání ve vztahu vůči předmětovým didaktikám a jednotlivým metodikám zpěvu a hry na hudební nástroje.
Vznik Československého komitétu INSEA a jeho fungování do roku 1989 – historickosrovnávací pedagogická analýza
Petra Šobáňová
Historická studie

Vznik Československého komitétu INSEA a jeho fungování do roku 1989 – historickosrovnávací pedagogická analýza

Studie se vrací k 50. výročí založení Československého komitétu INSEA, které jsme si připomněli v roce 2017, a připomíná bohatou historii národní sekce Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním. Československý komitét INSEA zásadně přispěl k vysoké úrovni české výtvarné pedagogiky a důstojně ji reprezentoval – i ve složitém období po roce 1968 – v mezinárodním společenství. Studie s historizujícím odstupem připomíná složitou historii organizace a její peripetie v nelehké době 2. poloviny 20. století. Jejím cílem je připomenout dílčí období z padesátileté historie komitétu a prezentovat odborné veřejnosti stále nosné teze výchovy uměním, jež v minulosti prosazovaly – a to i v mezinárodním kontextu – významné osobnosti našeho oboru a zároveň zakladatelé organizace Jaromír Uždil, Igor Zhoř, Jiří David, Jaroslav Brožek a další. Autorka se nevyhýbá ani složitým otázkám plynoucím z geopolitického a dnes již historického kontextu, v němž organizace vznikla a fungovala. Cílem je historickosrovnávací analýza a zasazení dobových idejí, aktivit a publikací představitelů komitétu do tohoto kontextu.
Sdílená imaginace – ohlédnutí za seminářem NIPOS-ARTAMA
Jana Randáková
Zpráva

Sdílená imaginace – ohlédnutí za seminářem NIPOS-ARTAMA

Zpráva Jany Randákové z NIPOS-ARTAMA je ohlédnutím za druhým přípravným seminářem k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se pod názvem Sdílená imaginace uskutečnil 20. – 22. dubna 2018 v MeetFactory a v Centru současného umění DOX. Akce se zúčastnil vysoký počet účastníků: celkem 86 výtvarných pedagogů a pedagožek spolu s 21 studenty pedagogického modulu VŠUP v Praze.
Pánková, Markéta. 2017. J. A. Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016)
Petra Šobáňová
Recenze

Pánková, Markéta. 2017. J. A. Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016)

Recenze Petry Šobáňové se věnuje knize Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016) autorky Markéty Pánkové. Recenzovaná kniha je novým příspěvkem do pomyslné knihovny české a světové komeniologické literatury. Autorka ji inovativně rozšiřuje o nové téma, jímž je zobrazení Jana Amose Komenského ve výtvarném umění, a tedy i šíření jeho odkazu a vytváření veřejného obrazu této významné osobnosti naší historie.
Vzdělávací nabídka Asociace výtvarných pedagogů
Václava Zamazalová
Zpráva

Vzdělávací nabídka Asociace výtvarných pedagogů

Zpráva Václavy Zamazalové informuje o chystaném semináři Asociace výtvarných pedagogů, jež pro učitele výtvarné výchovy připravila již tradiční akreditovanou vzdělávací akci s bohatým odborným programem.

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824