Jana Randáková
Jana Randáková
Zpráva

Světlo – obraz – zvuk

Jana Randáková

Zpráva pracovnice NIPOS ARTAMA referuje o Prvním přípravném seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se uskutečnil ve dnech 19. – 21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a ve víceúčelovém veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Zúčastnilo se ho 79 výtvarných pedagogů různých typů škol a mimoškolních zařízení, kteří dostali příležitost setkat se s významnými uměleckými a pedagogickými osobnostmi filmové a audiovizuální tvorby.

 

První přípravný seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem SVĚTLO – OBRAZ – ZVUK se uskutečnil ve dnech 19. – 21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a ve víceúčelovém veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Zúčastnilo se ho 79 výtvarných pedagogů všech typů škol a mimoškolních zařízení ze všech koutů České republiky.

Seminář pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP, veřejným sálem Hraničář v Ústí nad Labem, Národním ústavem pro vzdělávání, Českou sekcí INSEA a AVP.

Seminář se zabýval stále častěji diskutovanou otázkou: jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah výtvarné výchovy? Již svým názvem seminář odkazoval na mezioborové přesahy, bez kterých se vnímání, tvorba a interpretace obrazů jen stěží obejde.

Díky laskavé podpoře děkana doc. Mgr.A. Pavla Mrkuse proběhl páteční program v ateliérech a dílnách Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Účastníci si mohli vybrat dva z nabídky šesti inspirativních workshopů zabývajících se možnostmi nových médií, které vedli odborní učitelé fakulty.

Doc. Mgr.A. Pavel Mrkus, děkan fakulty, pedagog v ateliéru Time based media a umělec se v lekci nazvané „Interakce zvuk obraz“ zabýval možnostmi propojení pohyblivého obrazu a zvuku a jejich instalací pro výstavní prostory.

MgA. Richard Loskot, pedagog a umělec, který ve své tvorbě používá různorodá nová média, z nichž vytváří prostorové instalace, se ve své lekci zaměřil na „Světlo“ a na to, jak se používá v současném umění.  

BcA. Magdalena Gurská, grafická designérka a autorka krátkých animací, účastníkům prakticky ukázala, jak tvořit gify – populární krátké animace.

MgA. František Pecháček, pedagog, scénograf a umělec předvedl, co znamená pojem videomapping, kde se používá, jak s ním pracuje ve vlastní tvorbě a co je potřeba vědět, abychom mohli vytvořit svůj, třeba jen malý videomapping.

Vlas Presnetsov, hudebník a umělec, v profesionálním audio studiu ukázal, jak se zvukem/hudbou pracují současní umělci a co je to interaktivita zvuku nebo prostorový zvuk.

MgA. Tomáš Lumpe, profesionální fotograf a umělec, seznámil účastníky se svou tvorbou a předvedl možnosti digitální fotografie a krátkých videí.

Večerní program byl vyhrazen představení publikace a doprovodných materiálů "Ko-text: Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák" autory doc. K. Dytrtovou a doc. M. Raudenským. Publikace byla výtvarnou porotou soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015 oceněna 2. místem v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky. Kniha Ko-text, adjustovaná v krabici společně s autorsky výtvarně pojatým souborem edukačních pomůcek, zkoumá přístupy dynamicky pojaté výtvarné pedagogiky a strategie současného výtvarného umění v interakci s dětskou tvorbou. Na závěr večera doc. M. Raudenský účastníky ohromil perfektně vybavenými grafickými dílnami FUD UJEP.

Světlo – obraz – zvuk, Zpráva pracovnice NIPOS ARTAMA referuje o Prvním přípravném seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se uskutečnil ve dnech 19. – 21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
Světlo – obraz – zvuk, Zpráva pracovnice NIPOS ARTAMA referuje o Prvním přípravném seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se uskutečnil ve dnech 19. – 21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
Obr. 1–2 Z dění na semináři; foto archiv NIPOS-ARTAMA
 

 

Sobotní a nedělní program se díky laskavé podpoře vedoucího galerie MgA. Richarda Loskota odehrával v prostředí víceúčelového veřejného sálu Hraničář.

Prof. Jiří Barta, doma i v zahraničí oceňovaný tvůrce animovaného filmu ("Zaniklý svět rukavic“, "Krysař", "Na půdě" – Český lev 2009 za nejlepší výtvarný počin a další významná světová ocenění), promluvil o historii a specifikách autorské animované tvorby a na ukázkách představil svou celoživotní tvorbu.

Prof. Rudolf Adler, režisér, scénárista, dramaturg ("Majstr""Hrom do kapelníka"), pedagog a tvůrce koncepce filmové/audiovizuální výchovy, pohovořil o výrazových prostředcích kinematografie ve světle historického vývoje. Svou přednášku doplnil francouzským filmem o tvorbě bratří Lumièrů.

Ivan Látal, autor, režisér edukativních programů pro děti ("Kostičky""Moudronos" – Ceny Literárního fondu, Ekofilmu) a učitel na ZUŠ (obor Foto), na příkladech prezentoval svou „školu vidění“, kde se děti učí vnímavému pozorování a čtení obrazů.

Organizátor Utubering festivalu Ing. Lukáš Dejl formou přehledné prezentace seznámil účastníky s jedním ze současných fenoménů zvukově-obrazových komunikačních systémů – s tzv. youtuberingem. Výtvarným pedagogům byly na příkladech vysvětleny typy YT a pojmy jako např. Blogger/Vlogger, Pranksters, Music, Gaming, Entertainment, Fashion apod. Svou perfektně připravenou přednášku zakončil informacemi o Utubering festivalu a společnou úvahou nad generační problematikou.

Světlo – obraz – zvuk, Zpráva pracovnice NIPOS ARTAMA referuje o Prvním přípravném seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se uskutečnil ve dnech 19. – 21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
Světlo – obraz – zvuk, Zpráva pracovnice NIPOS ARTAMA referuje o Prvním přípravném seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se uskutečnil ve dnech 19. – 21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
Obr. 3–4 Z dění na semináři; foto archiv NIPOS-ARTAMA
 

 

V bohatém programu byl dán též prostor pro prezentace institucí, které se na přípravě a propagaci semináře spolupodílely. Mgr. Jana Randáková stručně představila poslání a formy expozic předcházejících přehlídek výtvarných prací dětí a mládeže. PaedDr. Markéta Pastorová, PaedDr. Jan Svoboda a doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., formou týmových brainstormingů podnítili generování kreativních nápadů účastníků, které budou tematicky využity při plánování programu druhého přípravného semináře, který se bude konat v roce 2018.

I přes připomínky několika účastníků, že v programu na FUD UJEP nebylo více času pro naplnění termínu „workshop“, se třídenní seminář setkal s výrazně nadšeným hodnocením. Výtvarní pedagogové, ale i kolegové z jiných uměleckých oborů ocenili, že měli ojedinělou příležitost setkat se s významnými uměleckými a pedagogickými osobnostmi filmové a audiovizuální tvorby a že získali nové podněty k přemýšlení nad současnými společenskými problémy a nad novými obsahy výtvarné výchovy.

Světlo – obraz – zvuk, Zpráva pracovnice NIPOS ARTAMA referuje o Prvním přípravném seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se uskutečnil ve dnech 19. – 21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
Světlo – obraz – zvuk, Zpráva pracovnice NIPOS ARTAMA referuje o Prvním přípravném seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se uskutečnil ve dnech 19. – 21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
Obr. 5–6 Z dění na semináři; foto archiv NIPOS-ARTAMA

 

 

Autorka:

Mgr. Jana Randáková

NIPOS-ARTAMA

E-mail: jrandakova@nipos-mk.cz.

 

 

The paper is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License.

 

Jak citovat tento článek:
RANDÁKOVÁ, Jana. 2017. Světlo – obraz – zvuk. Kultura, umění a výchova, 5(2) [cit. 2017-11-30]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=13&clanek=172.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824