Pavel Hlubuček
Pavel Hlubuček
Zpráva

Ministerstvo kultury a podpora edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví

Pavel Hlubuček

Zpráva ředitele odboru muzeí Ministerstva kultury České republiky představuje dosavadní aktivity ministerstva na podporu edukační činnosti muzeí a galerií spojené s prezentací národního kulturního dědictví. Zpráva sumarizuje dosavadní vývoj v oblasti a představuje činnost Komise náměstka ministra kultury pro edukaci v kultuře.

 

Edukační aktivity a kulturně-výchovná činnost jsou úzce spojeny s prezentací mimořádně bohatého národního kulturního dědictví a mají za sebou pozoruhodný vývoj. Navazují na dlouhodobý intenzivní vztah mezi českou společností a její vlastní historií, který lze sledovat nejpozději od doby národního obrození. Tento vztah můžeme v různé formě sledovat dodnes. Od 90. let 20. století se význam edukačních aktivit dynamicky zvyšuje a v posledních letech, kdy probíhá celospolečenská diskuze o budoucnosti českého vzdělávání, kulturní identitě a smyslu kulturních institucí, se edukační aktivity v paměťových institucích a v památkových objektech staly velkým fenoménem, především v oblasti formálního vzdělávání.

V současné době už jsou také reflektovány několika zásadními dokumenty a nástroji Ministerstva kultury. V první řadě je rozvoj edukačních aktivit uveden v materiálu Státní kulturní politika na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025) a je rovněž zakotven v Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 – 2020. Ostatně edukace v muzeích má i legislativní oporu v zákoně č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, ve kterém je muzeum definováno jako místo sloužící „k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti“. Rozvoj edukačních aktivit v památkových objektech je pak obsažen v nové Koncepci památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020 a na vybrané aktivity v oblasti památkové péče poskytuje Ministerstvo kultury účelové finanční prostředky pomocí programu Podpora pro památky UNESCO.

Situace celkové kvalitativní proměny edukační činnosti a rovněž fakt, že jednotlivé kulturní instituce plní stále častěji i vzdělávací funkci, si logicky žádá systémové změny. A to v první řadě oficiální uznání profese pedagoga v kulturní instituci (z kompromisních důvodů byl zvolen termín edukátor v kultuře) a dále komplexní snahu o její další profesionalizaci a adekvátní ohodnocení kvalitních pracovníků. Konkrétního naplňování výše zmíněné problematiky se ujal odbor muzeí Ministerstva kultury. Již v roce 2015 inicioval a finančně podpořil projekt centrálního portálu edukačních aktivit muzeí a galerií ve vazbě na rámcové vzdělávací programy ZŠ, SŠ a VŠ s názvem MUZEOEDU. Výstup je k dispozici na webovém portálu http://www.muzeoedu.cz/. Od stejného roku také Ministerstvo kultury (odbor muzeí) poskytuje na vybrané aktivity muzeím i školám účelové finanční prostředky pomocí programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.

Od roku 2016 bylo pravidelně svoláváno pracovní jednání odboru ve věci uznání profese edukátora v kultuře a jeho zařazení do katalogu prací ve veřejné službě a správě. Tohoto jednání se účastnili zástupci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dále Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a jiní odborníci z oboru.

V roce 2017 pak na jejím půdorysu vznikla Komise náměstka ministra kultury pro edukaci v kultuře (dále jen „komise“), organizačně zajišťovaná odborem muzeí, jejímiž členy jsou:

– doc. Petra Šobáňová, Ph.D. – akademická odborná a vědecká pracovnice, katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci;
– PhDr. Markéta Pánková – ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského;
– Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. – koordinátorka edukačních programů a odbornice-specialistka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského;
– PhDr. Martina Indrová – vedoucí pracovnice, odbor edukace a dalšího vzdělávání Národního památkového ústavu;
– prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. – vedoucí katedry výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity;
– prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy;
– doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. – vědecký pracovník, katedra výtvarné kultury, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni; Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity;
– Mgr. Jaroslav Faltýn – ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
– Mgr. Petr Spejchal – náměstek generální ředitelky Národního památkového ústavu;
– Mgr. Pavel Hlubuček – ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury.

 

Hlavním výstupem činnosti komise byl návrh na změnu v katalogu prací a zařazení nové profese edukátor v kultuře. Návrh byl dne 16. 5. 2017 projednán na Ministerstvu práce a sociálních věcí a na základě tohoto jednání byl upraven do výsledné podoby. Následovalo meziresortní připomínkové řízení a schvalovací proces se tak postupně uzavírá.  Nutno dodat, že se tím otevírají nové možnosti nejen pro edukační činnosti v institucích zachovávajících a rozvíjejících kulturní dědictví.

Mimo tohoto úkolu komise zajišťuje seminář pro zřizovatele muzeí a pracovníky muzejního managementu s názvem Muzea ve službách veřejnosti: prezentace, edukace, finance (18. října 2017, Nostický palác), realizovaný ve spolupráci Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Komise se též zabývala problematikou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a navrhla jeho změnu ve smyslu dosažení většího zapojení škol a šíření problematiky kulturního dědictví. Další z výzev pro činnost komise pak bude zpracování návrhu systému kontroly kvality edukačních programů prezentujících naše kulturní dědictví nebo zpracování návrhu na změnu sběru statistických dat k edukačním aktivitám ze strany Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS). Současný stav totiž neumožňuje přesnou analýzu.

Mimo aktivit komise Ministerstva kultury aktuálně spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, který na vzorku 72 vybraných škol testuje propojení školní výuky a muzejních vzdělávacích programů. Jeho cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zkvalitnění výuky v rámci společenskovědních předmětů. V průběhu školního roku 2017/2018 se díky pokusnému ověřování budou moci žáci I. a II. stupně ZŠ zdarma zúčastnit programů, které nabízejí česká muzea a památníky.

Systematická činnost Ministerstva kultury tak výrazně přispívá ke zvýšení edukačního potenciálu kulturních organizací, které tímto získaly pevnou institucionální oporu. Věřím, že práce komise a spolupráce s dalšími profesními subjekty může zásadně přispět k rozvoji oboru, k jeho dalšímu kvalitativnímu vzestupu a k užšímu propojení naší společnosti s jejím kulturním dědictvím.

 

Autor:

Mgr. Pavel Hlubuček,

ředitel odboru muzeí

Ministerstvo kultury ČR

 

 

The study is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License.

 
Jak citovat tento článek:
HLUBUČEK, Pavel. 2017. Ministerstvo kultury a podpora edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví. Kultura, umění a výchova, 5(2) [cit. 2017-11-30]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=13&clanek=170.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824