Eliška Pýchová
Eliška Pýchová
Zpráva

Kvalita ve výtvarné výchově | Zpráva z konferenčního setkání ČS INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově, České Budějovice 2017

Eliška Pýchová

Zpráva připomíná proběhlou konferenci České sekce INSEA, kterou ve dnech 21. a 22. 9. 2017 hostila katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference se uskutečnila v jubilejním roce, kdy si výtvarní pedagogové připomínají 50. výročí založení Československého komitétu INSEA. Konferencí vyvrcholily oslavy tohoto výročí a tématem odborných jednání byla kritéria kvality ve výtvarné výchově.

 

Konferenci České sekce Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním hostila ve dnech 21. a 22. 9. 2017 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Není náhodou, že oborové setkání výtvarných pedagogů a odborníků na vzdělávání ve výtvarné výchově proběhlo v letošním roce, je to totiž právě 50 let od založení Československého komitétu INSEA. Konference byla oslavou tohoto výročí a příležitostí představit a pokřtít publikaci, kterou k této jubilejní události připravily doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., a Jana Jiroutová, M.Phil. Hlavním tématem konference byla kritéria kvality ve výtvarné výchově.

I přes celkem jednoznačný název se konference nesla v duchu různorodosti jednotlivých příspěvků. Celý program začal třemi plenárními přednáškami. PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D., přistupovala k problému kvality pomocí srovnávací výtvarné pedagogiky. Její příspěvek se mimo jiné pokusil postihnout možnosti a metodologické nástroje srovnávací výtvarné pedagogiky a identifikovat současné evropské cíle uměleckého vzdělávání a vizuální gramotnosti. Součástí příspěvku byl doklad z ověřování mezinárodního nástroje srovnání a evaluace Common European Framework of Reference in Visual Literacy, které probíhalo na českých gymnáziích v loňském roce. Z katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici přijala pozvání doc. PhDr. Daniela Valachová, Ph.D., která se dlouhodobě věnuje posuzování kreativity ve výtvarném projevu žáků na základní škole. V příspěvku hovořila o výtvarné tvořivosti jako o procesu činností, které by měly ideálně vést k vlastním nestereotypním projevům žáka, tak aby dítě ve výtvarném projevu otisklo samo sebe a nedocházelo k plochému tlumočení viděné reality. Poslední příspěvek plenární části konference přednesl čestný host prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Ten, vzhledem k tomu, že sám výtvarným pedagogem není, hovořil o obecně lidském hledání krásy v uměleckých dílech, o možnosti chápat diváka jako poslední článek tvorby, jako toho, kdo umělecké dílo dotváří svým vlastním pohledem a kdo, i přes dnešní snahy nahradit krásu v umění originalitou, ji tam stále hledá.

, Zpráva připomíná proběhlou konferenci České sekce INSEA, kterou ve dnech 21. a 22. 9. 2017 hostila katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference se uskutečnila v jubilejním roce, kdy si výtvarn
, Zpráva připomíná proběhlou konferenci České sekce INSEA, kterou ve dnech 21. a 22. 9. 2017 hostila katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference se uskutečnila v jubilejním roce, kdy si výtvarn
Obr. 1–2 Nahoře pohled do sálu během zahájení konference, dole plenární přednáška Věry Uhl Skřivanové; foto archiv České sekce INSEA
 
 
Další příspěvky na konferenci v Českých Budějovicích byly rozděleny do tří sekcí: Kvalita výtvarně pedagogické praxe, Kvalita učitelského vzdělávání a jeho absolventůKritéria kvality výtvarně didaktického diskurzu.
 
V první sekci se příspěvky věnovaly hlavně současnému stavu a praxi výtvarné výchovy na školách. Od samotného tvůrčího procesu žáků, přes inspirace, které mohou děti v dnešním světě ovlivňovat, jako jsou například počítačové hry, až po kvalitu tištěných didaktických materiálů. Dále so hovořilo o možnostech zkvalitnění výuky výtvarné výchovy pomocí hry, humoru, využití alternativních prostor či možnosti vést děti k výtvarné výchově prostřednictvím galerijních animací v rámci volnočasové pedagogiky. Za zmínku stojí příspěvek jednoho z organizátorů konference, Mgr. Karla Řepy, Ph.D., který upozorňoval na stále přetrvávající trend „instantní výtvarky“ – tedy tendence učitelů výtvarné výchovy tvořit s žáky podle jednoduchých stereotypních šablon.

Oproti tomu v druhé sekci příspěvků se hovořilo o kvalitě oborové vzdělanosti nejen studentů, ale i absolventů učitelství výtvarné výchovy. Není tedy divu, že většina přispívajících hovořila o kompetencích, které výtvarný pedagog potřebuje během studia nabýt a které z nich pak doopravdy v edukačním procesu uplatní. Kromě osobnostních a sociálních kompetencí se jednotlivé příspěvky dotkly i kompetencí profesních, tedy toho, jaké výtvarné metody mohou studenti/absolventi během vzdělávání využívat.

Ve třetí sekci Kritéria kvality výtvarně didaktického diskurzu se hovořilo hlavně o současných didaktických otázkách výtvarné pedagogiky. Spektrum příspěvků pokrylo kvalitu vzdělávání, osobnost výtvarného pedagoga, inspirace ve výtvarné výchově, napjatý vztah mezi vědou a uměním, využití současného umění ve vzdělávání i umělecký výtvarný proces ve výtvarné výchově.

První konferenční den zakončoval již zmíněný křest publikace Česká sekce INSEA 1967–2017 ČR a zároveň vernisáž výstavy kolektivu autorů z kateder výtvarné výchovy nebo výtvarné kultury v České republice ve fakultní Galerii D9 Jihočeské univerzity s názvem 50.

, Zpráva připomíná proběhlou konferenci České sekce INSEA, kterou ve dnech 21. a 22. 9. 2017 hostila katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference se uskutečnila v jubilejním roce, kdy si výtvarn
, Zpráva připomíná proběhlou konferenci České sekce INSEA, kterou ve dnech 21. a 22. 9. 2017 hostila katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference se uskutečnila v jubilejním roce, kdy si výtvarn
Obr. 3–4 Nahoře pohled do jednání v sekcích, dole křest publikace Česká sekce INSEA 1967–2017 ČR během vernisáže výstavy 50 v Galerii D9; foto archiv České sekce INSEA a katedry výtvarné výchovy PdF JU v Českých Budějovicích
 

 

Druhý, tedy páteční den byl ve znamení posterové sekce konference, grafického workshopu a komentované procházky po památkách Českých Budějovic. Z posterových příspěvků zmiňme především ten, který prezentoval projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Jedná se o snahu ověřit dopady vzdělávacích programů muzeí a památníků, které využívají principů zážitkové pedagogiky, na zkvalitnění výuky společenskovědních předmětů.

, Zpráva připomíná proběhlou konferenci České sekce INSEA, kterou ve dnech 21. a 22. 9. 2017 hostila katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference se uskutečnila v jubilejním roce, kdy si výtvarn
, Zpráva připomíná proběhlou konferenci České sekce INSEA, kterou ve dnech 21. a 22. 9. 2017 hostila katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference se uskutečnila v jubilejním roce, kdy si výtvarn
Obr. 5–6 Nahoře neformální diskuse účastníků po vernisáži, dole záběr z posterové sekce; foto archiv České sekce INSEA a katedry výtvarné výchovy PdF JU v Českých Budějovicích

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově pořádaná ČS INSEA a katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla konferencí dokazující, že je třeba neustále otevírat otázky současného stavu a tendencí výtvarné pedagogiky. Potvrdily to nejen samy jednotlivé příspěvky – zajímavé a věcné –, ale i hojný počet přihlášených účastníků. Dvoudenní setkání se neslo v odborné a zároveň přátelské atmosféře, za což patří dík pořadatelům PhDr. Aleši Pospíšilovi, Ph.D., Mgr. Karlu Řepovi, Ph.D., a dalším budějovickým kolegům.

 

Autorka:

Mgr. Eliška Pýchová

Pedagogická fakulta

Univerzity Palackého v Olomouci

E-mail: pychovaeliska@gmail.com

 

 

The study is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License.

 
 
Jak citovat tento článek:
PÝCHOVÁ, Eliška. 2017. Kvalita ve výtvarné výchově | Zpráva z konferenčního setkání ČS INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově, České Budějovice 2017. Kultura, umění a výchova, 5(2) [cit. 2017-11-30]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=13&clanek=169.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824