Bez bariér: globální narativy ve výtvarné výchově
Petra Šobáňová
Bez bariér: globální narativy ve výtvarné výchově
Jana Jiroutová
Editorial

Bez bariér: globální narativy ve výtvarné výchově

Na místě, jež je obvykle vyhrazeno editorialu, zveřejňujeme tentokrát výzvu k publikování. Náš časopis Kultura, umění a výchova byl totiž přizván k unikátnímu projektu iniciovanému editory časopisu Journal of Cultural Research in Art Education Karen Hutzel a Ryan Shin. Vydavatelem jejich časopisu je United States Society for Education through Art (USSEA), přidružená – podobně jako Česká sekce INSEA, jíž je ostatně věnována značná část tohoto čísla – k mateřské organizaci INSEA. Ideou zmíněného projektu je vzájemné sdílení abstraktů článků zapojených periodik, které by se v určeném období roku 2018 týkaly společného tématu globálních narativů ve výtvarné výchově. Iniciátoři projektu si podle svých slov uvědomují určitou izolaci, která mezi odborníky z různých zemí panuje i v době Open Access formátů publikací – izolaci plynoucí z jazykové bariéry a ze skutečnosti, že značný objem oborového vědění je publikován v národních jazycích a je tak většině nedostupný. Záměrem projektu je situaci změnit alespoň v tomto konkrétním případě.
Komparativní analýza kurikula vzdělávacího oboru výtvarná výchova primárního vzdělávání v mezinárodním kontextu
Jana Vašíková
Výzkumná studie

Komparativní analýza kurikula vzdělávacího oboru výtvarná výchova primárního vzdělávání v mezinárodním kontextu

Předmětem výzkumu předloženého v textu byla komparace kurikula vzdělávacího oboru výtvarná výchova států České republiky, Slovenské republiky a Anglie. Cílem předkládaného příspěvku je porovnat kurikulum vzdělávacího oboru výtvarná výchova primárního vzdělávání České republiky, Slovenské republiky a Anglie. Zabýváme se školským systémem komparovaných států a následně analyzujeme vybraná kurikula. Výsledky výzkumu byly zjišťovány na základě obsahové analýzy textových dokumentů (Státních vzdělávacích programů) a následně komparovány. Z výsledků vyplývá, že porovnávaná kurikula jsou si v určitých rysech podobná, avšak nacházíme v nich rozdílnosti dokonce i v případě dvou velmi blízkých zemí, jako je ČR a SR.
Fotografie „jako realita“ a „jako fikce“ Analýza projektu „Kontraband“ Taryn Simon v Rudolfinu
Kateřina Dytrtová
Teoretická studie

Fotografie „jako realita“ a „jako fikce“ Analýza projektu „Kontraband“ Taryn Simon v Rudolfinu

Projekt Taryn Simon v Rudolfinu 2016 s názvem „Kontraband“ pracoval s médiem fotografie. Text se v jeho analýze zamýšlí nad omyly tradovanými v chápání média fotografie. Vychází z tvrzení, že realismus stejně jako fotografie vytvářejí novou verzi světa. Snaží se objasnit oborový stále přežívající omyl, totiž že fotografie je transparentní, automatická a objektivní. Přichází s protinávrhem: fotografie jako možný svět, který vznikl záměrným tvůrčím gestem, a proto si vždy neklade za cíl splnit ontologické závazky („správně vypovídat o skutečnosti“), ale formulovat „alternativní vizi“, fikční svět. Fotografie „jako důkaz“ u soudu (ontologická závaznost) je proto jiná výkladová rovina a způsob užití než fotografie „jako umění“. Pro analýzu děl text používá metodu konceptové analýzy.
Podhoubí vzniku Československého komitétu INSEA – historickosrovnávací pedagogická analýza
Petra Šobáňová
Historická studie

Podhoubí vzniku Československého komitétu INSEA – historickosrovnávací pedagogická analýza

Studie vychází u příležitosti 50. výročí založení Československého komitétu INSEA a připomíná události předcházející jeho ustavení v roce 1967. Autorka zmiňuje zejména rok 1964, kdy se v Praze uskutečnila mezinárodní výstava Dítě a svět a souběžná II. celostátní konference učitelů výtvarné výchovy, a rok 1966, kdy se v Praze uskutečnil XVIII. světový kongres INSEA. Cílem studie je historickosrovnávací pedagogická analýza a zasazení dobových idejí, aktivit a publikací představitelů vznikajícího komitétu do širšího kontextu. Článek – první ze zamýšleného cyklu studií věnovaných historii národní sekce INSEA – s historizujícím odstupem připomíná historii organizace, stejně jako dílo zakladatelů organizace Jaromíra Uždila, Igora Zhoře, Jiřího Davida a dalších. Na základě provedené analýzy postihuje určující edukační a výtvarně-pedagogické problémy a tendence 60. let 20. století, týkají se proměn chápání významu výtvarné tvorby a umění nebo nového postavení oboru ve vzdělávání.
Výtvarná tvorba nevidomých a její prezentace veřejnosti
Dana Raková
Odborná studie

Výtvarná tvorba nevidomých a její prezentace veřejnosti

Studie se zabývá mapováním současných možností výtvarných aktivit nevidomých. Popisuje tzv. Axmanovu techniku modelování (ATM) trojrozměrných děl, která vznikla na bázi dlouholetého výzkumu spolku Slepíši, a způsob její prezentace širší veřejnosti. Představuje jednotlivé koncepce realizovaných výstav s exponáty vytvořenými bez zrakové korekce. Studie interpretuje také další způsoby výtvarného projevu nevidomých a možnosti jejich vzdělávání receptivního charakteru v tomto oboru v tuzemsku i v zahraničí, nejčastěji formou hmatových výstav, které zprostředkovávají umění lidem se zrakovým postižením.
Česká sekce INSEA 1967–2017
Eva Směšná
Recenze

Česká sekce INSEA 1967–2017

Recenze Evy Směšné se věnuje obsažnému almanachu, který byl vydán u příležitosti 50. výročí založení Československého komitétu INSEA. ŠOBÁŇOVÁ, Petra & Jana JIROUTOVÁ et al. Česká sekce INSEA 1967–2017. Olomouc: Česká sekce INSEA. ISBN 978-80-904268-2-5.
Kvalita ve výtvarné výchově | Zpráva z konferenčního setkání ČS INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově, České Budějovice 2017
Eliška Pýchová
Zpráva

Kvalita ve výtvarné výchově | Zpráva z konferenčního setkání ČS INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově, České Budějovice 2017

Zpráva připomíná proběhlou konferenci České sekce INSEA, kterou ve dnech 21. a 22. 9. 2017 hostila katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference se uskutečnila v jubilejním roce, kdy si výtvarní pedagogové připomínají 50. výročí založení Československého komitétu INSEA. Konferencí vyvrcholily oslavy tohoto výročí a tématem odborných jednání byla kritéria kvality ve výtvarné výchově.
Ministerstvo kultury a podpora edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví
Pavel Hlubuček
Zpráva

Ministerstvo kultury a podpora edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví

Zpráva ředitele odboru muzeí Ministerstva kultury České republiky představuje dosavadní aktivity ministerstva na podporu edukační činnosti muzeí a galerií spojené s prezentací národního kulturního dědictví. Zpráva sumarizuje dosavadní vývoj v oblasti a představuje činnost Komise náměstka ministra kultury pro edukaci v kultuře.
Odhalené kulturní významy rodinného fotoalba
Šárka Kadlecová
Recenze

Odhalené kulturní významy rodinného fotoalba

Recenze se věnuje publikaci britské kulturní teoretičky Annette Kuhn, jež se zabývá tématy vizuální kultury, filmových studií a genderu. Její texty – včetně recenzované knihy Family Secrets – jsou výraznými příspěvky do oblasti společenskovědního zkoumání paměti. KUHN, Annette. Family Secrets: Acts of Memory and Imagination. New ed. London: Verso, 2002. ISBN 1-85984-406-5.
Sdílená imaginace
Jana Randáková
Pozvánka

Sdílená imaginace

NIPOS-ARTAMA zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na unikátní třídenní mezioborový seminář. Účastníci ve spolupráci s umělci a teoretiky se v inspirativních mezioborových setkáních a workshopech budou zabývat tématem „Sdílená imaginace“.
Cesta ke kvalitě – Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“
Kateřina Tomešková
Zpráva

Cesta ke kvalitě – Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Zpráva Kateřiny Tomeškové referuje o projektu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, který se realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Jeho cílem je ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem zkvalitnění výuky. Výsledky projektu mohou do budoucna ovlivnit systemizaci spolupráce mezi školami a paměťovými institucemi.
Světlo – obraz – zvuk
Jana Randáková
Zpráva

Světlo – obraz – zvuk

Zpráva pracovnice NIPOS ARTAMA referuje o Prvním přípravném seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se uskutečnil ve dnech 19. – 21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a ve víceúčelovém veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Zúčastnilo se ho 79 výtvarných pedagogů různých typů škol a mimoškolních zařízení, kteří dostali příležitost setkat se s významnými uměleckými a pedagogickými osobnostmi filmové a audiovizuální tvorby.

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824