Petra Šobáňová
Petra Šobáňová
Zpráva

Pozvánka na konferenci České sekce INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Petra Šobáňová

Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si dovolují pozvat čtenáře časopisu Kultura, umění a výchova na konferenci Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Místo konání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Termín konání: 21. – 22. 9. 2017 Konference se uskuteční u příležitosti 50. výročí založení Československého komitétu INSEA.

 

Pozvánka na konferenci České sekce INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově, Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si dovolují pozvat čtenáře časopisu Kultura, umění a výchova n

Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zvou všechny zájemce na konferenci Kritéria kvality ve výtvarné výchově.

Místo konání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dukelská 9, České Budějovice

Termín konání: 21. – 22. 9. 2017

Konference se uskuteční u příležitosti 50. výročí založení Československého komitétu INSEA. Záštitu nad konferencí převzal děkan PF JU Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

 

Tematické zaměření konference

Dnes je zcela běžné uvažovat o kvalitě potravin, výrobků a služeb, o kvalitě ovzduší či kvalitě ekonomiky, existuje quality management (řízení kvality) a v mnoha oborech se ustálily respektované kvalitativní standardy.

Přestože ani v oblasti vzdělávání není diskuse o kvalitě žádnou novinkou (téma se diskutuje na konferencích, byly publikovány mnohé odborné studie a v návaznosti na rámcové vzdělávací programy vznikly standardy stanovující minimální cílové požadavky na vzdělávání, jakási minima kvality), v rámci výtvarné výchovy toto důležité téma nebylo dosud šířeji diskutováno. Výtvarná výchova nemůže nadále stát mimo tuto diskusi – ať již uvažování o kvalitě vztahujeme k oborovému diskurzu, k aktérům výtvarné edukace nebo k výtvarné výchově na různých stupních vzdělávacího systému a ke kurikulárnímu rámci jako činiteli ustavujícímu kritéria kvality.

Konference si klade za cíl otevřít diskusi o kvalitě ve výtvarné výchově a o jejích kritériích a zároveň připomíná 50. výročí založení Československého komitétu INSEA. Nabízí tak připomínku toho, že náš obor během své bohaté historie prošel různými proměnami vnímání toho, co je ve výtvarné edukaci kvalitou a oč je třeba usilovat. Diskusi na zvolené téma považujeme za důležitou v každé době a každá doba tuto otázku po svém řeší – mimo jiné proto, že teprve rámcová shoda výtvarně-pedagogické komunity na kvalitativních kritériích výtvarné edukace může zakládat zvyšování kvality v praxi a další rozvoj našeho oboru. V rámci něj obvykle sdílíme názor, že kvalita didaktického diskurzu je – oproti jiným oborům – poměrně vysoká, zatímco praxe vykazuje kvalitativní výkyvy. Nepochybně přitom existují v teorii i praxi četná pojetí kvality, ať již implicitní, anebo explicitní, vyjádřená a sdílená např. v rámci různých výtvarných přehlídek nebo komisí.

Situaci v našem oboru komplikuje nesnadná měřitelnost kvality – nelze ji totiž ztotožnit ani s testovatelnou znalostí, ani s nekontextuálně posuzovanými výsledky výtvarné činnosti žáků. Přestože jde o složitý problém, k diskusi se nabízí otázka, jaké kvality mají vykazovat vlivní aktéři výtvarné výchovy (tedy učitelé, metodici, uchazeči o studium učitelství, vzdělavatelé učitelů) a jaká jsou vlastně kritéria kvality výtvarné edukace, resp. výtvarných úloh. Jaké parametry má mít vyučovací jednotka výtvarné výchovy, aby mohla být považována za kvalitní? Co považujeme za kvalitní výstup výtvarné edukace? Od jakých referenčních rámců se má kvalita vlastně odvozovat? Je kurikulum dostatečně funkčním rámcem kritérií kvality? Mají být kvalitativní kritéria v našem oboru explicitně formulována, nebo mají zůstat na rovině učitelova vlastního pojetí kvality?

Věříme, že plánovaná konference přinese na tyto a další související otázky zajímavé odpovědi. Vítáme proto příspěvky všech zájemců z řad učitelů, studentů a odborníků.

Konferenční jednání bude členěno do těchto sekcí:

Sekce A: Kvalita výtvarně pedagogické praxe

Kvalita edukace z hlediska cílů a obsahu výtvarných úloh a projektů, kvalita metod  a forem výtvarné edukace, kvalita materiálních podmínek a didaktických prostředků, formulace sdílených kritérií kvality úloh předkládaných žákům, kvalita pedagogické komunikace ve výtvarné výchově, kvalita výsledků a efektů edukace.

Sekce B: Kvalita učitelského vzdělávání a jeho absolventů

Problém kvality učitelského vzdělávání v oboru výtvarná výchova, další vzdělávání  výtvarných pedagogů ve světle nových poznatků a podnětů v oboru, problém vztahů a poměru pedagogické a výtvarně umělecké přípravy, problém kvality uchazečů o studium pedagogických fakult, absolventů učitelských oborů a kvality pedagogů a pedagogických kolektivů jako klíčových činitelů kvality výtvarné výchovy.

Sekce C: Kritéria kvality výtvarně didaktického diskurzu

Problém kvality teorie, pojmového aparátu a výzkumu ve výtvarné výchově jako nástroje zkvalitňování praxe, kurikulum a standardy jako referenční rámce kvality, umění a výzvy doby jako zdroj možných kritérií kvality.

Posterová sekce

Prezentace výzkumných šetření formou posteru.

 

Pokyny k přihlášení účasti na konferenci

Přihlášení je možné výhradně přes webový formulář přístupný na webových stránkách konference, jež budou aktivovány v nejbližších dnech na adrese http://conbri.com/event/kriteria-kvality-ve-vytvarne-vychove

Účastnický poplatek je třeba uhradit podle zaslaných údajů k platbě, platba na místě není možná.

Z konferenčních poplatků bude hrazena organizace konference, materiály pro účastníky, drobné občerstvení a vydání publikace. Ubytování a stravu si účastníci hradí sami.

Z konferenčních příspěvků tematicky zaměřených na kritéria kvality ve výtvarné výchově, jež úspěšně projdou recenzním řízením, vznikne odborná publikace, která bude po vydání v elektronické podobě distribuována všem platícím účastníkům konference.

Součástí přihlašovacího formuláře pro aktivní účastníky je název a anotace příspěvku (včetně anglické verze). Zájemci o aktivní účast (s příspěvkem nebo posterem) se mohou hlásit nejpozději do 18. 6. 2017. Přihlášky ostatních zájemců budou přijímány do 31. 8. 2017.

Učitele z praxe upozorňujeme, že část konferenčního programu bude akreditována v rámci DVPP; účastníci obdrží osvědčení o účasti a mohou požádat vedení školy o úhradu konferenčního poplatku z prostředků na DVPP. Požadavky, vč. přesné fakturační adresy školy, budou uvedeny na webu konference.

Texty pro publikování je třeba zaslat do 15. 10. 2017 na adresu insea2017@email.cz.

Příspěvky, jež se tematicky shodují se zaměřením konference a jež po odevzdání v textové podobě úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v odborné knize zaměřené na kritéria kvality ve výtvarné výchově. Kvalitní příspěvky s jiným tematickým zaměřením mohou být publikovány v Listech České sekce INSEA.

Program a informace uvedené na webu konference nebo na stránkách České sekce INSEA (www.insea.cz) budou postupně upřesňovány.

Pozvánka na konferenci České sekce INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově, Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si dovolují pozvat čtenáře časopisu Kultura, umění a výchova n

 

Autorka:

doc. Petra Šobáňová, Ph.D.

předsedkyně České sekce INSEA

KVV PdF UP Olomouc

Univerzitní 3–5

Olomouc

 

The paper is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License.

 

 

Jak citovat tento článek:
ŠOBÁŇOVÁ, Petra. 2017. Pozvánka na konferenci České sekce INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Kultura, umění a výchova, 5(1) [cit. 2017-03-29]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=161.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824