Ondřej Moučka
Ondřej Moučka
Zpráva

Ohlédnutí za konferencí České sekce INSEA o současnosti a budoucnosti výtvarné výchovy, 1.–2. prosince 2015

Ondřej Moučka

Zpráva referuje o prosincové konferenci pořádané s cílem obnovit fungování české sekce INSEA a navázat na tradici jejího působení. Autor hodnotí průběh konference, informuje o tématech konferenčních příspěvků a o podpoře zahraničních představitelů Evropské regionální rady InSEA.

Prosinec loňského roku zahájila v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci konference Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy – reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání, pořádaná pracovníky z řad katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen PdF UPOL), v čele s hlavní organizátorkou Mgr. Petrou Šobáňovou, Ph.D. Akce se konala pod záštitou doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. Ing.-Paed. IGIP, děkana PdF UPOL. Cílem nebylo jen setkání a výměna zkušeností odborníků z oblasti výtvarné výchovy, konference byla uspořádána především s myšlenkou obnovy činnosti České sekce INSEA. Tato profesní organizace výtvarných pedagogů, jež byla založena v roce 1967 a je součástí světové organizace InSEA – International Society for Education through Art, vykazovala v posledních letech značné utlumení své aktivity. Od předešlé konference konané (za skromné účasti zájemců) v Plzni uplynuly v prosinci již tři roky. Bývalému vedení vypršel mandát, ale nebylo zvoleno vedení nové, sdružení tak fakticky skončilo, ačkoli zánik nebyl nikdy oznámen.

Posláním prosincové olomoucké konference tedy bylo obnovit fungování této organizace a navázat na její tradici. Zdejší iniciativa byla podpořena i ze zahraničí: ve svém písemném pozdravu vyjádřil Carl-Peter Buschküle (současný předseda Evropské regionální rady InSEA) radost ze snahy o obnovu činnosti české sekce, neboť čeští kolegové pro něj vždy byli platnými a aktivními členy této světové platformy pro výchovu uměním. Dále zdůraznil důležitost spolupráce v době, kdy je výtvarná výchova jako předmět v mnoha zemích pod velkým tlakem, a vyzdvihl význam výtvarné výchovy v současné vizuální a globalizované mediální kultuře. Svou osobní účastí na konferenci podpořil obnovu české sekce také Marjan Prevodnik ze Slovinska (dlouholetý bývalý předseda Evropské regionální rady), který vystoupil se svým příspěvkem v úvodu konference a uzavíral ji workshopem zaměřeným na médium kresby. Aktivně se zúčastnila také celá řada odborníků tuzemských, jmenujme například Jaroslava Vančáta, Markétu Pastorovou, Věru Uhl Skřivanovu, Kateřinu Dytrtovou, Olgu Badalíkovou, Vladimíra Havlíka, v celkovém počtu 80 registrovaných účastníků.

Téma konference je obsaženo v jejím názvu –„Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy – reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání"; zhlédnout a vyslechnout jsme tak mohli mnoho zajímavých podnětů týkajících se jednak přímo kurikulárních dokumentů a také různých oblastí výtvarné výchovy. Zahrnuta byla mj. tato problematika: vizuální gramotnost, arteterapeutické a artefiletické tendence v kontextu současné výtvarné výchovy, perspektivy výuky textilní tvorby, reflexe začleňování performativních strategií do výtvarné výchovy, výuka umění nových médií, včetně prezentace využití technologií 3D tisku k rozvíjení klíčových kompetencí ve výtvarné výchově.

Důležitým bodem programu byla plenární schůze České sekce INSEA s volbou statutárního orgánu. Přítomno bylo 35 členů spolku, schůze tedy byla prohlášena za úsnášeníschopnou (k tomu je podle stanov potřebná alespoň třetinová účast). Schůzi předsedal Jaroslav Vančát, stávající předseda spolku, čestným hostem byl i Marjan Prevodnik. Jednotliví kandidáti na členy výboru, kteří byli předem vybíráni ze všech členů České sekce INSEA při prezenci a během prvního dne konference, se krátce představili a následně byl tajnou přímou volbou volen počet členů výboru a jeho samotné složení. Členy výboru pro tříleté období se stali Petra Šobáňová, Jaroslav Vančát, Kateřina Štěpánková, Jana Jiroutová, Václava Zamazalová, Věra Uhl Skřivanová a Karin Militká. Mandát výboru je platný do 1. prosince 2018. Předsedkyní České sekce INSEA se stala Petra Šobáňová, hlavní iniciátorka znovuobnovení činnosti spolku. Jaroslav Vančát byl zvolen místopředsedou, Václava Zamazalová tajemnicí a Karin Militká pokladní. Volena byla také tříčlenná kontrolní komise, jejímiž členy se do 1. prosince 2018 stali Aleš Pospíšil, Karel Řepa a Vladimír Havlík.

Pro účastníky a návštěvníky byl připraven také doprovodný kulturní program. Kochat se mohli nejen krásami budovy a okolí bývalého jezuitského konviktu, kde se katedra výtvarné výchovy PdF UPOL nachází, ale i probíhajícími výstavami: prezentací studentských prací z ateliéru textilní tvorby a výstavou „INTER – nacionálně, -aktivně, -mediálně, -disciplinárně“: výtvarné projekty realizované v rámci projektu IGA - Výzkum mezioborové didaktiky výtvarné výchovy. V podvečer prvního dne se navíc uskutečnilo zahájení výstavy slovenské šperkařky Dany Tomeškové. Výstava Okruhy (Situácie v kruhu) představila její závěrečné práce z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Program byl završen společenským večerem s přípitkem a koncertem studentské skupiny Chilly Weather, konaným v atriu konviktu.

Na konferenci nechyběla ani posterová sekce, které se zúčastnilo celkem 7 autorů nebo kolektivů autorů. Za nejlepší byl pro svou odbornost, mezioborový přesah a grafické zpracování zvolen poster představující disertační práci s názvem Pedagogické interakce ve výtvarné výchově s hudebními průniky na druhém stupni české základní školy a nižším stupni gymnázia autorky Mgr. Dagmar Kotlíkové z katedry výtvarné výchovy Univerzity Karlovy v Praze.

Konference byla zakončena workshopem Marjana Prevodnika. Cílem workshopu, zaměřeného na médium kresby a určeného převážně zájemcům z řad učitelů nebo studentů výtvarné tvorby a učitelství výtvarné výchovy, bylo zvýšení sebevědomí a motivace účastníků pro kresbu a její aplikaci ve výuce výtvarné výchovy. Autor workshopu jeho podobu vyvíjel přibližně 15 let, během kterých se ho zúčastnilo na 450 učitelů a budoucích učitelů z různých zemí. Na deseti krátkých kresebných úkolech ilustroval klíčové kompetence potřebné pro rozvoj výtvarného projevu, jako jsou vizuální paměť, pozorování, imaginace. Těchto 10 cvičení poskytovalo účastníkům prostor pro viditelný pokrok v oblasti kresby a reprezentovalo 10 měsíců kurikula výtvarné výchovy. Worskhop tak interaktivně uzavřel rámcové téma celé konference. Pro zájemce následovala prohlídka ateliérů katedry výtvarné výchovy PdF UPOL.

Přínos konference tkví především v tom, že prokázala neutuchající zájem o výtvarnou výchovu, o setkávání a vzájemné sdílení zkušeností ze strany výtvarných pedagogů, odborníků a studentů. Díky úspěšné volbě nového výboru České sekce INSEA a nastolení plánů a vize fungování této organizace vznikl do následujících let příslib na aktivní zasazování se o výchovu uměním v České republice. Odborná konference ukázala, že význam olomouckého pracoviště, jež tradičně patří k vůdčím v ČR, má i mezinárodní rozměr.

 

Autor:

Mgr. art. Ondřej Moučka

Katedra výtvarné výchovy 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

E-mail: ars.animalium@gmail.com

 

The paper is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License
.

Jak citovat tento článek:
MOUČKA, Ondřej. 2016. Ohlédnutí za konferencí České sekce INSEA o současnosti a budoucnosti výtvarné výchovy, 1.–2. prosince 2015. Kultura, umění a výchova, 4(1) [cit. 2016-03-30]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=10&clanek=136.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824